Skip to content
Menu
Menu

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Korunması


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

ROMTAŞ TRANSPORT Tic. Ltd. Şti. (“ROMTAŞ TRANSPORT”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, mevcut ve potansiyel müşterileri, iş ortakları, ziyaretçileri, pay sahipleri, şirket yöneticileri, çalışanlar, çalışan adayları, işbirliği içinde bulunulan kurum çalışanları ve yetkilileri ile ilgili üçüncü kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve gizliliğine ilişkin her türlü aksiyonu ve önlemi alma gayretindedir. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, tüm idari ve teknik önlemler alınarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz, 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun temel ilkelerine bağlı olarak, 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun şekilde işlenebilmektedir.

ROMTAŞ TRANSPORT kişisel verilerinizi önerilerinizin, taleplerinizin ve şikayetlerinizin takibi ve cevaplandırılması, müşteri memnuniyetinin artırılması, satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, reklam, kampanya, promosyon ve sponsorluk süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, yeni stratejilerin planlanması veya icrası, pazarlama faaliyetleri, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuatta belirtilen durumlar göz önünde bulundurularak farklı kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bütün bu verilerin işlenmesi sürecinde, mevzuata uygun olarak açık rıza alınmaktadır.

Çerez Politikamız

Herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, dolaşım sırasında çerezler depolanabilmekte ve kullanılabilmektedir. Çerez adlı teknoloji kullanılarak elde edilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayar veya cep telefonu tarayıcısıyla ilettiği küçük dosyalardır.

Kullanıcının siteyi ziyaret tarihi, saati, izlenen sayfalar, tıklanan alanlar, internet sitesinde geçirdiği süre, internet sitesini ziyaretinden hemen önce veya sonrasında ziyaret edilen siteler, çerezler ile elde edilen bilgiler arasında yer alabilir.

Herhangi bir internet sitesini ziyaretiniz esnasında elde edilen bu veriler değerlendirilerek daha sonra başka internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilgi alanlarınıza göre hedefe yönelik, kişiselleştirilmiş reklam içeriği gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Genel Prensip ve Kurallarımız

ROMTAŞ TRANSPORT tarafından kişisel veriler, gerekli özen gösterilerek hukuka uygun, meşru bir amaca yönelik olarak elde edilerek işlenir ve güvenli bir şekilde muhafaza edilir. Kişisel veriler, verinin işlenme amacı ortadan kalktığında ya da amaç nihayete erdirildiğinde, işbu Politika ile bağdaşır nitelikte uygun bir yöntemle silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Gizlilik: ROMTAŞ TRANSPORT dâhilindeki kişisel verilerin işlenme süreçlerinin tam bir gizlilik içerisinde yürütülmesi esastır. Bu kapsamda ROMTAŞ TRANSPORT, kişisel verilere yetkisiz her türlü erişimi olanaklar elverdiği ölçüde engeller, mümkün olan her türlü teknik ve idari tedbiri bünyesinde uygular ve buna ilişkin denetimleri periyodik olarak gerçekleştirir.

Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma: ROMTAŞ TRANSPORT, kişisel verileri kanunlarda öngörülen sınırlar çerçevesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde eder ve işler.

Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma: ROMTAŞ TRANSPORT tarafından kişisel veriler, tam ve doğru bir şekilde muhafaza edilir ve gerektiğinde güncellenir. ROMTAŞ TRANSPORT, kişisel verilerin doğru veya güncel olmaması halinde söz konusu verilerin düzeltilmesi, değiştirilmesi, güncellenmesi veya silinmesini tespit etmek amacıyla gerekli düzenlemeleri yapar.

Belirlilik ve Şeffaflık: ROMTAŞ TRANSPORT, kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla işler ve ilgili kişiye şeffaf kıldığı veri toplama ve işleme amaçları haricinde, başkaca amaçlarla veri işlemez. Amacın meşru olması, ROMTAŞ TRANSPORT’un işlediği verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

Özen, Ölçülülük ve Tutarlılık: ROMTAŞ TRANSPORT tarafından işlenen kişisel veriler, yalnızca belirtilen amaç ile tutarlı olacak şekilde ve bu bağlamda makul bir sınırlama yapılarak işlenir. İleride söz konusu olabilecek olası veri işleme amaçları için kişisel veri toplanmayacağı gibi, kişisel verilerin elde edilme amacına uygun olmayan hiçbir şekilde bu veriler kullanılmaz, işlenmez ve aktarılmaz.

Minimum veri ilkesi uyarınca kişisel veriler, elde edilme amacıyla sınırlı ve ölçülü tutulmakta olup, bu amaç kapsamında gereksinim olmayan veriler tutulmaz.

Sınırlı Süre: Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren esas amacın ortadan kalması ve artık bu verilere ihtiyaç duyulmaması hâlinde söz konusu kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kanunlarda verilerin tutulmasına ilişkin sürelerin öngörülmesi hâlinde ise bu veriler, ilgili mevzuatta öngörülen sürelere uygun olacak şekilde muhafaza edilir; mevzuatta öngörülen sürenin dolmasından sonra ise bu veriler ROMTAŞ TRANSPORT tarafından belirli aralıklarla kontrol edilerek, verilerin saklandığı sistemlerden/cihazlardan veya fiziksel olarak bulunduğu ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Seçim ve Onay: ROMTAŞ TRANSPORT, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak veri sahibini tam ve gereği gibi bilgilendirir. Gereken durumlarda, veri sahibinin söz konusu işleme ile ilgili olarak onayını alır, vermiş olduğu onayı dilediğinde geri çekme veya verileri ile ilgili talepte bulunma seçeneği sunar. ROMTAŞ TRANSPORT, ilgili veri sahibi kişi onayını geri aldıktan sonra, ilgili kişiye ait kişisel verileri işbu Politikada belirtilen diğer prensipler dâhilinde ele alır.

Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kişisel veri sahiplerine, bu kanunun11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ne göre; ROMTAŞ TRANSPORT Tic Ltd. Şti. (“ROMTAŞ TRANSPORT”), bu taleplere cevap verme yükümlülüğü getirmiştir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Elden Şahsen Yapılan Başvuru

Elden başvurularda, kişinin başvurusu, kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilir. Başvuruyu alan ROMTAŞ TRANSPORT çalışanı, kimlik kontrolünü gerçekleştirdikten sonra, kimlik teyidinin yapıldığını form üzerinde belirtir. (Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

Kayıtlı Elektronik Posta Adresine Yapılan Başvuru

Hangi şirket için başvuru yapılacaksa aşağıdaki uygun kayıtlı elektronik posta adresine başvuru yapılır. ( ROMTAŞ TRANSPORT Tic Ltd. Şti. (romtastransport@hs03.kep.tr))

Bu kanallara yapılan başvurular yalnızca ilgili kişinin kep adresi üzerinden yapılması gerekmektedir ve ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek yoktur. (E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

E-İmza veya Mobil İmza ile Yapılan Başvuru

İlgili kişi tarafından ROMTAŞ TRANSPORT’in [kvkk@romtastransport.com] e-posta adresine elektronik imzalı ve/veya mobil imza ile başvuru yapılır. Gönderilen başvuru formu üzerinde bulunan elektronik imza güvenli elektronik imza uygulaması ile dosyanın imzalı olup olmadığı kontrol edilir ve kimlik teyidinin ardından başvuru kabul edilir. Güvenli elektronik imza uygulaması ile imza doğrulanamıyor ise veya form mobil imza ile gönderildiyse, ilgili kişi yazılı kanallara yönlendirilir. (E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

Noter Vasıtasıyla Gelen Başvuru

İlgili kişi tarafından noter vasıtasıyla ROMTAŞ TRANSPORT tescilli adresine iletilen başvurular, ROMTAŞ TRANSPORT tarafından teslim alınır. (Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

ROMTAŞ TRANSPORT Tic Ltd. Şti. ‘nin Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediği verilere VERBİS (https://verbis.kvkk.gov.tr) üzerinden ‘Sicil Sorgulama’ sekmesini kullanarak detaylı olarak ulaşabilirsiniz.