Skip to content
Menu
Menu

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ
KISIM

Başlangıç
ve Temel Hükümler

BİRİNCİ
BÖLÜM

Amaç,
Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)
Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin
gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faliyetlerinde düzeni ve
güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma
işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği,
lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve
benzeri taşımacılık faaliyetleri için mali yeterlilik, mesleki yeterlilik,
mesleki saygınlık ilkelerine uygun olarak pazara giriş şartları ile bu
faaliyetlerde bulunanların, gönderenlerin, yolcuların, çalışanların
haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini tespit etmek; taşımacılık
faaliyetlerinde istihdam edilenler ile taşımacılık faaliyetlerinde
yararlanılan taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerinin niteliklerini
belirlemek; karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve
birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut
imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1)
Bu Yönetmelik, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve
eşya taşımalarını, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma
işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği,
lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve
benzeri taşımacılık faaliyetlerini yapanlar ile taşıma işlerinde
çalışanları, taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt,
araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerini kapsar.

(2) Servis
taşımaları hakkındaki usul ve esaslar, Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.

(3) Aşağıdaki
taşıtlarla yapılan taşımalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:

a) Özel
otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan ve ticari olmayan
taşımalar,

b) Lastik
tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,

c) İki, üç ve dört
tekerlekli motosikletlerle yapılan ve ticari olmayan taşımalar,

ç) Resmi
taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar,

d) Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve
Emniyet Genel Müdürlüğüne ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan
taşımalar,

e) (Mülga:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) (…)

f) (Değişik:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) N1 ve N1G araç sınıfında yer alan kamyonet cinsi olarak
tescil edilen taşıtlarla yapılan ve taşınan eşyanın ticari olmadığı
taşımalar,

g) Altı dingilin
üzerindeki lastik tekerlekli vinç veya cenaze aracı veya ambulans veya
naklen yayın aracı olarak tescil edilmiş araçların kullanım amaçlarına
uygun olarak yapılan taşımalar veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
tescil edilmemiş taşıtlarla yapılan taşımalar,

ğ) Türk Silahlı
Kuvvetlerinin yakıtlarını taşıyan Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal
ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait taşıtlar.

(4) 10/7/2004
tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve
5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri saklıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik
:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)

1) Bu Yönetmelik;
10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 10/7/2018 tarihli
ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 26/9/2011 tarihli ve
655 sayılı Ulaştırma Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)
4925 sayılı Kanunda belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) Acente listesi:
Yetki belgesi sahibinin, acentelik sözleşmesi yaptığı firmaları gösteren ve
elektronik olarak da düzenlenebilen belgeyi,

b) Acil durum:
Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini
durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve
bu olayların oluşturduğu kriz halini,

c) Ambar: Eşyanın
kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yeri,

ç) Ara durak: Tarifeli
yolcu taşımacılığında, kalkış noktası ile varış noktası arasında bulunan,
yolcuların asgari ihtiyaçlarının karşılandığı ve yolcu indirilip bindirilen
yeri,

d) Araç takip
sistemi (ATS): Taşıtların seyahate başladıktan sonraki seyrinin elektronik
olarak takip edileceği/edilebildiği sistemi,

e) Asgari
kapasite: Bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi alan/alacak olan gerçek kişinin
kendi adına, tüzel kişiliklerin ise tüzel kişilik adına kayıt ve tescil
edilmiş ve bu Yönetmelikle belirlenmiş nitelikleri haiz, asgari olarak
sahip olmaları gereken; koltuk kapasitesi ve/veya birim taşıt sayısı
ve/veya tonaj bakımından çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile
kamyon/kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamlarını,

f) Atıl kapasite:
Karayolu taşımacılık piyasasında, taşıt veya işletmeci sayısı bakımından,
talebe göre arzın fazla olmasını,

g) (Değişik
:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığını,

ğ) Birim taşıt:
Yarı römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil belgesinde “römork
takabilir” ifadesi varsa römorkuyla birlikte çekici ile yarı römorku veya
tek başına kamyonu veya tek başına kamyoneti veya tek başına otobüsü veya
araç tescil belgesinde “römork takabilir” ifadesi varsa römorkuyla birlikte
otobüsü,

h) Büyük otobüs:
Şoförü dahil 17 adetten fazla oturma yeri olan otobüsü,

ı) Çekici: Yarı
römorkları ve römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve bunlar olmadan
eşya taşıyamayan motorlu taşıtı,

i) Dağıtım
işletmecisi: Tek parçada en fazla 5 kilogram ağırlığındaki kargoların kısa
sürede kapıdan kapıya kendi nam ve hesabına dağıtımını yapan gerçek ve
tüzel kişileri,

j) Depo: Eşyanın
açık ve kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yeri,

k) E-Devlet
(www.turkiye.gov.tr): Kamu hizmetlerine erişim imkanı sağlayan internet
sitesini,

l) Elektronik
belge: Bu Yönetmelik kapsamında E-Devlet üzerinden düzenlenen yetki
belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı ile şube listesi, acente listesi, hat
çizelgesi, zaman ve ücret tarifesini,

m) Elektronik
bilet (e-bilet): (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) Hazine ve
Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş standartlara uygun olan ve
muhatabına elektronik ortamda iletilmek üzere elektronik belge biçiminde
oluşturulan, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilen yolcu taşıma
biletini,

n) Elektronik
fatura (e-fatura): (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) Hazine ve
Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş standartlara uygun olan ve
elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturayı,

o) Elektronik
taşıt sözleşmesi: Taşıt sahibi gerçek kişiler ile yetki belgesi sahipleri
arasında, E-Devlet kanalıyla yapılacak sözleşmeyi,

ö) Elektronik
yolcu listesi (e-yolcu listesi): (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949)
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş standartlara uygun
olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulan, elektronik ortamda muhafaza
ve ibraz edilen, karayolu yolcu (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) taşımacılığında
kullanılan yolcu listesini,

p) Eşya/kargo
terminali: Bu Yönetmelikte belirtilen özellikleri haiz ve yurtiçi ve
uluslararası eşya/kargo taşımacıları/işletmecileri ve/veya acenteleri,
komisyoncuları, taşıma işleri (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) organizatörü ile bunların eşya/kargo
gönderenlerine/gönderilenlerine hizmet veren yapı veya tesisi,

r) Ev sahibi ülke
desteği: Kuvvet konuşlandırılan ülkede faaliyet gösteren veya ülkesi
üzerinden intikal eden Çok Yüksek Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF)
unsurlarına eğitim tatbikat veya harekatlar kapsamında sağlanacak her türlü
sivil ve askeri destek ve yardımı,

s) Geçiş belgesi:
İkili ve çok taraflı anlaşmalar gereğince yabancı ülkelerden ve/veya
uluslararası örgütlerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda
kullanılan ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü ve benzeri izin
belgesini,

ş) Grup yolcu:
Önceden planlanmış iş, gezi, toplantı, tören ve benzeri amaçla bir araya
gelen ve bu amaçla gerçekleşecek seyahatin başlangıcından bitimine kadar
birlikte hareket eden, taşıttaki şoför ve yardımcı personel haricindeki
yolcu topluluğunu,

t) Hat çizelgesi:
Tarifeli yolcu taşımacılığı yapacak yetki belgesi sahibinin, faaliyette
bulunacağı taşıma hattını ve/veya taşıma güzergahını gösteren belgeyi,

u) Hususi
taşımacılık: Ticari amaçla olmamak üzere, sadece kendi esas iştigal konusu
ile ilgili eşya veya yolcu taşımacılığını,

ü) İkili taşıma:
Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu yolcu veya eşya
taşımalarını,

v) İliçi: Bir ilin
sınırları içinde bulunan alanı,

y) Kamu hizmeti
sözleşmesi: Kamuya yeterli ulaştırma hizmeti sunulması amacıyla, Bakanlık
ile yetki belgesi sahipleri arasında yapılan sözleşmeyi,

z) Kamu hizmeti
yükümlülüğü: Bir yetki belgesi sahibinin normal ticari şartlarda veya
ölçülerde üstlenemeyeceği, ancak kamuya yeterince ulaştırma hizmeti
verilmesi amacıyla Bakanlığın talimatı üzerine yerine getirilmesi gereken
yükümlülüğü,

aa) Kamyon: İzin
verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve eşya taşımak
için imal edilmiş motorlu taşıtı,

bb) Kamyonet: İzin
verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve eşya taşımak için imal
edilmiş motorlu taşıtı,

cc) Kanun: 4925
sayılı Kanunu,

çç) Karayolu:
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol,
köprüler ve benzeri yapı ve alanları,

dd) Kargo tasnif
ve aktarma merkezi: Kargo taşımalarında indirme, bindirme, yükleme,
boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif ve dağıtım hizmetlerinin yapıldığı
yeri,

ee) Kayıtlı
elektronik posta (KEP): 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre verilmiş, elektronik
iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin
olarak delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

ff) Kısa unvan:
Yetki belgesi sahibinin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil
edilmiş markasını veya Ticaret Sicilinde tescil edilmiş, kısa faaliyet
kullanım unvanını veya işletme adını,

gg) Küçük otobüs
(minibüs): Şoförü dahil 10  ilâ 17 adet arasında oturma yeri olan
otobüsü,

ğğ) Lojistik
işletmecisi: Taşımacılık faaliyetinin yanı sıra, bağımsız bir işyerinin
kullanım hakkına sahip olarak müşterilerine ait her türlü eşyayı teslim
aldıktan sonra kendi gözetim ve denetimi altında yükleme, boşaltma,
depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, sipariş planlaması,
dağıtım, teslimat ve benzeri hizmetlerin tamamını veya bir kısmını üstlenen
gerçek ve tüzel kişileri,

hh) Mali
yeterlilik: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir işletmenin
kurulmasını, sağlıklı yönetilmesini ve işletilmesini sağlamaya yönelik
gerekli mali kaynaklara sahip olmayı,

ıı) Mesleki saygınlık:
Genel olarak ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü
şöhret sahibi olmamayı, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile
ilgili kurallara uygun davranmayı ve faaliyet göstermeyi; kişisel olarak
ise kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, uyuşturucu ve
silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, hırsızlık, rüşvet
suçları ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlardan dolayı (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)
ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu  olmamayı,

ii) Mesleki
yeterlilik belgesi: İlgili mevzuatın bu Yönetmelik kapsamındaki
faaliyetlerde bulunanlar için öngördüğü mesleki yeterlilik eğitimini alan
ve/veya yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara veya ilgili mevzuatta
belirlenmiş kriterleri sağlayanlara doğrudan verilen belgeyi,

jj) Mesleki
yeterlilik eğitimi: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir
mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla, ilgili mevzuat çerçevesinde
verilen eğitimi,

kk) Mesleki
yeterlilik: Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili eğitim,
bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı,

ll) Motorlu taşıt:
Karayolunda insan, hayvan veya eşya taşımaya yarayan ve makine gücüyle
yürütülen aracı veya taşıtı,

mm) Orta düzey
yönetici (ODY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya
tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık
faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden sahip,
temsile yetkili ortak veya istihdam edilen kişileri,

nn) Otobüs: Yapısı
itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil 9 kişiden fazla
yolcu taşımaya uygun olan motorlu taşıtı,

oo) Otomobil:
Yapısı itibariyle şoförü dahil en fazla  9  adet oturma
yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

öö) Özmal taşıt:
Araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına kayıtlı taşıtı,

pp) Panelvan:
Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunan,
sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyoneti,

rr) Posta
gönderisi: Göndericinin bizzat kendisi veya talimatıyla, üzerinde
belirtilen yer ve adrese, gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim
edilen haberleşme gönderileri ile kitap, katalog, gazete ve süreli
yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun veya
olmasın eşya içeren en fazla beş kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp
hacme sahip posta maddesi ile posta kolisi veya kargosunu,

ss) Resmi taşıt:
Araç tescil belgesinde “resmi” olarak tescil edilmiş taşıtı,

şş) Römork:
Motorlu taşıtla çekilen insan, hayvan veya eşya taşımak için imal edilmiş
motorsuz taşıtı,

tt) Sayısal
takograf cihazı: Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan, araç
sürücüsü ve sürüşe ait bilgileri dijital ortamda kaydeden, (Mülga
ibare:RG-15/11/2019-30949) (…) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı
cihazı,

uu) Servis
taşımaları: Aynı öğrenci/personel ve/veya yolcuların çeşitli noktalardan
toplanıp bir yere taşınması ve/veya aynı öğrenci/personel ve/veya
yolcuların bırakıldığı yerden alınarak topladığı yerlere bırakılmasını,

üü) Sevk
irsaliyesi: Malın alıcıya teslim edilmek üzere, satıcı tarafından taşındığı
veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı
tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya
taşıttırılan mallar için, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 230 uncu maddesi uyarınca düzenlediği belgeyi,

vv) Sözleşmeli
taşıt: Yetki belgesi sahibinin kendi unvan ve sorumluluğu altında
çalıştırmak üzere, noterden veya E-Devlet kanalıyla yapılmış sözleşmeyle
temin ettiği başkasına ait taşıtı veya 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında
yetki belgesi sahibinin doğrudan kiracı olarak tarafı olduğu bir finansal
kiralama sözleşmesi (Ek ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) veya
uzun süreli kiralama sözleşmesi  yoluyla temin ettiği taşıtı,

yy) Şehiriçi: Bir
şehrin (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) sınırı ile
aynı belediyenin mücavir alanını ,

zz) Şoför: Bu
Yönetmelik kapsamında, bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili
mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü,

aaa) Şube listesi:
Yetki belgesi sahibinin, faaliyette bulunmak üzere Bakanlığa bildirdiği
şubelerini gösteren ve elektronik olarak da düzenlenebilen belgeyi,

bbb) Şube: Bir
yetki belgesi sahibinin ticaret siciline tescil edilmiş merkezi işyeri
adresi dışındaki faaliyetiyle ilgili ticaret siciline tescil edilmiş
birimini,

ccc) Tarifeli
kargo taşıma: İşletmecinin kargo kabul veya dağıtım yaptığı merkezi, şubesi
veya acentesinin bulunduğu yerleşim yerleri arasında önceden belirlenen bir
ücret tarifesine göre yapılan düzenli kargo taşımalarını,

ççç) Tarifeli
yolcu taşıma: Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve
ücret tarifesi belirlenerek ve bunlara uyularak yapılan düzenli yolcu
taşımalarını,

ddd) Tarifesiz
yolcu taşıma: Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve
ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik
sefer düzenlenerek yapılan düzensiz ve grup yolcu taşımalarını,

eee) Taşıma
güzergahı: Taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği
varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu,

fff) Taşıma hattı:
Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği
varış noktasındaki yerleşim yerlerini,

ggg) Taşıma
irsaliyesi: Ücret karşılığında, eşya nakleden gerçek veya tüzel kişilerin
naklettikleri eşya için 213 sayılı Kanunun 240 ıncı maddesi uyarınca
düzenlediği belgeyi,

ğğğ) Taşıma işleri
organizatörü: Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın taşımacılık
sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar
çerçevesinde taşımacı kabul edilerek, bu Yönetmeliğe göre eşya taşımacılığı
alanında yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler ile uluslararası
anlaşmalara uygun olmak şartıyla, eşya taşımacılığı alanında faaliyet
gösteren yabancı plakalı taşıtların imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile
gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları
kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına eşya taşıması
yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel kişileri,

hhh) Taşıma
kapasitesi (taşıma sınırı): Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği
en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısını,

ııı) Taşıma özel
izin belgesi: Uluslararası taşımalarda geçiş belgesi yerine geçmek üzere
düzenlenen belgeyi,

iii) Taşıma
senedi: Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi
arasında akdedilen, (Ek ibare:RG-15/11/2019-30949) taşımada kullanılan taşıta
ait bilgiler ile ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikle belirlenen
bilgileri ihtiva eden sözleşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede bulunması
gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek olan
taşıma faturası, taşıma irsaliyesi veya irsaliyeli taşıma faturasını,

jjj) Taşıma
sözleşmesi: Tarifesiz yolcu taşımacılığında, yetki belgesi sahibi ile
taşımayı yaptıran veya taşınan grup arasında imzalanmış sözleşmeyi,

kkk) Taşınma
eşyası: Bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alınıp benzeri bir yere
taşınan eşyayı,

lll) Taşıt
belgesi: Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve
sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin
eki olarak düzenlenen belgeyi,

mmm) Taşıt kartı:
Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetki
belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi,

nnn) Taşıt katarı:
Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en az bir
çeken ve en çok iki çekilen römork veya bir yarı römork ile bir römorktan
oluşan aracı,

ooo) Terminal
işletmecisi: Bu Yönetmelikte tanımlanan bir yolcu veya eşya/kargo
terminalini işleten gerçek ve tüzel kişileri,

ööö) Transit
taşıma: Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden
geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri
dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımalarını,

ppp) UKOME:
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezlerini,

rrrr) Ulaştırma
Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS): Kanun ve bu Yönetmeliğe göre
faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin
Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi,

sss) Ücret
tarifesi: Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden
düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi,

şşş) Üçüncü ülke
taşıması: Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma
noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında
yapılan taşımaları,

ttt) Üst düzey
yönetici (ÜDY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya
tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini
fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten sahip,
temsile yetkili ortak veya istihdam edilen kişileri,

uuu) Yarı römork:
Bir kısmı motorlu taşıt üzerine oturan, taşıdığı eşyanın ve kendi
ağırlığının bir kısmı motorlu taşıt tarafından taşınan römorku,

üüü) Yetki
belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel
kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

vvv) Yolcu taşıma bileti:
Yolcu taşıma işiyle uğraşan işletmelerin yolcu taşıma hizmeti karşılığında,
bu Yönetmelikle belirlenen şekil ve şartlara da uyulacak şekilde, 213
sayılı Kanunun 233 üncü maddesi uyarınca düzenlenen ve yolcuya verilmesi
zorunlu olan belgeyi,

yyy) Yolcu
terminali: Bu Yönetmelikle belirlenen özellikleri haiz ve şehirlerarası,
yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacıları ve/veya acenteleri ile bunların
yolcularına hizmet veren yapı veya tesisi,

zzz) Yurtiçi:
Türkiye sınırları içindeki alanı,

aaaa) Zaman tarifesi:
Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen ve
uyulması zorunlu olan belgeyi,

bbbb)
(Ek:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) N1 sınıfı taşıt: Yük taşımasında
kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu aracı,

ifade eder.

İKİNCİ
BÖLÜM

Temel
Hükümler

Yetki belgesi
alma zorunluluğu

MADDE 5 – (1)
Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri
komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği,
kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği,
terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel
kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini
Bakanlıktan almaları zorunludur.

Yetki belgesi
türleri

MADDE 6 – (1)
A türü yetki belgesi: Otomobille (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949)
ticari tarifeli veya tarifesiz olarak, (Değişik
ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)  yurt içi veya
uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) A1 Yetki
Belgesi: Yurtiçi (Ek ibare:RG-15/11/2019-30949) tarifeli veya
tarifesiz yapacaklara,

b) A2 Yetki
Belgesi: Uluslararası tarifesiz yapacaklara,

verilir.

(2) B türü yetki
belgesi: Otobüsle yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı veya
hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. (Ek
ibare:RG-15/11/2019-30949) Bu belgelere 24 üncü maddenin ikinci
fıkrasının (m) bendindeki şartları haiz otomobiller de kaydedilebilir.
Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) B1 yetki
belgesi: Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara,

b) B2 yetki
belgesi: Ticari ve tarifesiz yapacaklara,

c) B3 yetki
belgesi: Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak, kendi personelinin
taşımasını yapacaklara,

verilir.

(3) C türü yetki
belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı veya hususi
taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline
göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) C1 yetki
belgesi: Hususi taşımacılık yapacaklara,

b) C2 yetki
belgesi: Ticari amaçla yapacaklara,

c) C3 yetki
belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara,

verilir.

(4) D türü yetki
belgesi: Otobüsle tarifeli veya tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı veya hususi
taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. (Ek
ibare:RG-15/11/2019-30949) Bu belgelere 24 üncü maddenin ikinci
fıkrasının (m) bendindeki şartları haiz otomobiller de kaydedilebilir.
Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) Dl yetki
belgesi: Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara,

b) D2 yetki
belgesi: Ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara,

c) D3 yetki
belgesi: Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak, kendi personelinin
taşımasını yapacaklara,

ç) D4 yetki
belgesi: Ticari olarak,  taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve
100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak
yapacaklara,

verilir.

(5) F türü yetki
belgesi: Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek
ve tüzel kişilere verilir.  Faaliyetin şekline göre aşağıdaki
türlere ayrılır:

a) Fl yetki
belgesi: Yurtiçi acentelik yapacaklara,

b) F2 yetki
belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası acentelik yapacaklara,

verilir.

(6) G türü yetki
belgesi: Ticari amaçla eşya veya kargo taşımacılığı alanında acentelik
yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki
türlere ayrılır:

a) G1 yetki
belgesi: Yurtiçi eşya acenteliği yapacaklara,

b) G2 yetki
belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya acenteliği yapacaklara,

c) G3 yetki
belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası kargo acenteliği yapacaklara,

verilir.

(7) H türü yetki
belgesi: Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararası eşya taşımacılığı alanında
komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline
göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) H1 yetki
belgesi: Yurtiçi yapacaklara,

b) H2 yetki
belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara,

verilir.

(8) K türü yetki
belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek
ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere
ayrılır:

a) K1 yetki
belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

b) K2 yetki
belgesi: Hususi taşımacılık yapacaklara,

c) K3 yetki
belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara,

verilir.

(9) L türü yetki
belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel
kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) L1 yetki
belgesi: Yurtiçi yapacaklara,

b) L2 yetki
belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara,

verilir.

(10) M türü yetki
belgesi: Ticari amaçla tarifeli olarak kargo işletmeciliği yapacak gerçek
ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere
ayrılır:

a) M1 yetki
belgesi: İliçi yapacaklara,

b) M2 yetki belgesi:
Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara,

verilir.

(11) N türü yetki
belgesi: Ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve
tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) N1 yetki
belgesi: İliçi yapacaklara,

b) N2 yetki
belgesi: Yurtiçi yapacaklara,

verilir.

(12) P türü yetki
belgesi: Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel
kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) P1 yetki
belgesi: İliçi yapacaklara,

b) P2 yetki
belgesi: Yurtiçi yapacaklara,

verilir.

(13) R türü yetki
belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri
organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin
şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) R1 yetki belgesi:
Yurtiçi yapacaklara,

b) R2 yetki
belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara,

verilir.

(14) T türü yetki
belgesi: Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu
kurum ve kuruluşlarına verilir. Faaliyet şekline göre aşağıdaki türlere
ayrılır:

a) T1 yetki
belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali
işletmeciliği yapacaklara,

b) T2 yetki
belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim
birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

c) T3 yetki
belgesi: Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara,

verilir.

İliçi ve 100
kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları

MADDE 7 – (Değişik:RG-15/11/2019-30949)

(1) Bu Yönetmeliğe
göre düzenlenecek D4 yetki belgesi talep edenlerin;

a) İliçi taşımalarda;
talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan
alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi
ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik
Komisyonu kararını Bakanlığa sunmaları,

b) Yüz kilometreye
kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerden alınacak, D4 yetki belgesi
düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni
bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu veya
UKOME kararlarını (bu illerden birinin veya her ikisinin il sınırları ile
belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması halinde ise
ilgili büyükşehir belediyesi/belediyeleri UKOME kararlarını) Bakanlığa
sunması ve Bakanlığa sunulacak kararlarda, düzenlenecek D4 yetki belgesi
için kullandırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergahları ile
taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasitelerinin
belirtilmesi,

şarttır.

Taşımacılık
faaliyetlerinde genel kural

MADDE 8 – (1)
Taşımacılık faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü
etkisi en aza indirilecek, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların
güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda
serbest rekabet ortamında gerçekleştirilir.

Mevzuata uygun
taşımacılık, yetki belgelerinin devredilemeyeceği ve genel yasaklar

MADDE 9 – (1)
Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası
anlaşma ve sözleşmelere, Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata
uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır.

(2) Yetki
belgeleri, satılamaz ve devredilemez.

(3) Bir taşıt
belgesine kayıtlı olmayan taşıtların terminallere, yükleme veya boşaltma
noktalarına girişlerine ve çıkışlarına, sınır kapılarından ise çıkışlarına,
66 ncı maddede belirtilen yetkili görevliler tarafından izin verilmez. Bu
durumdaki taşıtlarda bulunan yolcuların ve eşyaların aktarılmasına ise,
taşıtlar uygun yerlere alınarak izin verilir.

Taşımacılık
faaliyetlerinde hizmetin sürekliliği ve engellenemeyeceği

MADDE 10 – (1)
Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesi kapsamına giren
hizmetlerini, hizmetin ifasını imkânsız kılan yasal mücbir sebepler dışında
yapmaktan kaçınamazlar. Bu hizmetlerden ayırım yapmaksızın herkesin
yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar. Bu fıkraya
aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(2) Taşıma
hizmetlerinin yerine getirilmesi, hizmeti üstlenenler veya üçüncü şahıslar
tarafından engellenemez. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen miktarda idari para
cezası uygulanır.

Sınırlamalar,
kısıtlamalar ve geçici düzenlemeler

MADDE 11 – (1)
Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunanların sayısı, yolcu ve eşya
taşıma kapasiteleri ile bu husustaki potansiyel, yetki belgelerinde kayıtlı
taşıtların durumu, haksız rekabetin önlenmesi, kamu yararının gözetilmesi,
atıl kapasite oluşumunun ve kaynak israfının önlenmesi, güvenlik veya
benzeri nedenlerle Bakanlık, yetki belgelerinin verilmesi ve/veya
sayısında, taşıt sayıları ve/veya kapasitelerinde, taşıma hatlarında veya
güzergahlarında sınırlamalar, kısıtlamalar ve/veya belirli bir süreyle
sınırlı geçici düzenlemeler yapabilir.

(2) Bakanlık, bu
Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili piyasadaki ücretlerin; ülke
ekonomisi ve/veya kamu yararı aleyhine sonuç vermesi ve/veya aşırı ücret
uygulanması ve/veya rekabet ortamının bozulması hallerinde ve gerektiğinde
söz konusu faaliyetler için belirli bir süreyle sınırlı taban ve/veya tavan
ücret tarifesi uygulaması getirebilir.

Tehlikeli
maddelerin ve tehlikeli atıkların taşınması

MADDE 12 – (1)
Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde veya tehlikeli atık taşıyan
taşıtlarının; taşıyacakları tehlikeli maddenin veya tehlikeli atığın
özelliğine uygun olduğunu gösteren bilgi ve belgeler ile tehlikeli maddeler
ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesini ibraz
ederek, ilgili mercilerden bu taşımalar için ayrıca izin almakla
yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen miktarda idari para
cezası uygulanır.

İKİNCİ
KISIM

Yetki
Belgesine İlişkin Hükümler

BİRİNCİ
BÖLÜM

Yetki
Belgesi Almanın, Yenilemenin ve Faaliyete Devam Etmenin

Şartları
ile Gerekli Belgeler

Yetki belgesi
almanın veya yenilemenin genel şartları

MADDE 13 – (1)
Yetki belgesi almak veya yenilemek için;

a) Gerçek
kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları,

b) Tüzel kişilerin
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil
edilmiş olmaları,

c) Ticari olarak
faaliyette bulunmak üzere, yetki belgesi talep eden veya yenilemek isteyen;

1) Gerçek
kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin,

2) Anonim şirket
statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel
müdür ile temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

3)
Kooperatiflerde, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile kooperatifi temsil
ve ilzama yetkili yöneticilerin,

4) Diğer şirket
statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve
ilzama yetkili yöneticilerin,

mesleki saygınlığa
sahip olmaları,

ç) Yetki belgesi
almak veya yenilemek isteyenlerin;

1) B3, C1, D3 veya
K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler hariç faal vergi mükellefi
olmaları,

2) Merkezi
adreslerinin bulunduğu yerdeki ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası
veya esnaf ve sanatkarlar odası veya ziraat odasından birine kayıtlı
olmaları,

3) Tüzel kişiliklerin,
KEP adreslerinin bulunması,

4) 14 üncü maddede
belirtilen özel şartları sağlamaları,

5) 73 üncü maddede
belirtilen yetki belgesi ücretini veya yetki belgesi yenileme ücretini
ödemiş olmaları,

şarttır.

(2) Yetki belgesi
sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince karayolu taşımacılık
faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak;

a) Çalışanların
ücret ve çalışma şartlarına,

b) Şoförlerin
çalışma ve dinlenme sürelerine,

c) Araçların
ağırlık ve boyutlarına,

ç) Yol ve araç
güvenliğine,

d) Çevrenin
korunmasına,

e) Mesleki
yeterlilik şartlarına,

uymak sureti ile
mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekir.

(3) Türkiye’de
taşımacılık faaliyetinde bulunacak yabancılara, 5/6/2003 tarihli ve 4875
sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri ile bu Yönetmeliğin
belirlediği şartları yerine getirmeleri halinde talep ettikleri yetki
belgesi verilir.

(4) Adli sicil
kayıtlarında, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen şahısların mesleki
saygınlığının bulunup bulunmadığının tespitinde, “adli sicil kaydı”
ibaresini ihtiva eden başlığın altındaki kayıtlar dışında başka kayıtlara
bakılmaz.

(5) Birinci
fıkranın (c) bendinde belirtilen şekilde faaliyette bulunan şahısların
mesleki saygınlıklarını kaybetmeleri halinde, bu şahısların faaliyette
bulundukları yetki belgesi sahiplerinin, bu durumun gerçekleştiği tarihten
itibaren doksan gün içerisinde, durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale
getirmemeleri halinde, yetki belgeleri iptal edilir.

(6) Birinci
fıkranın (ç) bendinin (1) numaralı alt bendine uymayarak faal vergi
mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit
edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici
olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi
olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir.

Yetki belgesi
almanın veya yenilemenin özel şartları

MADDE 14
– (1) A türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

a) A1 yetki
belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4
adet özmal otomobil ile 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine
sahip olmaları şarttır.

b) A2 yetki
belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 5
adet özmal otomobil ile 40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine
sahip olmaları şarttır.

c) A1 ve A2 yetki
belgesi için başvuranların, kullanım hakkına sahip olunan ve taşımacılık
faaliyetinin yürütüleceği merkezi adresi veya varsa şubesinin bulunduğu
imarlı yapı/bina/tesisin, bu işe elverişli (Mülga
ibare:RG-15/11/2019-30949) (…) bir taşınmaz olması şarttır.

ç) (Değişik
:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)  A1 yetki belgesine
başvuranlardan, kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet vermek isteyenlerin
ayrıca kamu kurum/kuruluşuyla yapılmış asgari 4 taşıt için geçerli taşıma
hizmet alımı sözleşmesine sahip olması ile Bakanlığa sunulan
sözleşmede/sözleşmelerde belirtilen taşıt sayısının toplamda 4 taşıtın
altına düşmemesi şarttır. Bu bent çerçevesinde yetki belgesi eki taşıt
belgesine kayıtlı taşıtların hizmet verecekleri kamu kurum/kuruluşları
haricinde taşımacılıkta kullanılması yasaktır. Bu bentte belirtilen
taşıtlara ilişkin yasağa uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma
verilir.

d) Kara sınır
kapısı bulunan illerimizde faaliyette bulunmak üzere A2 yetki belgesi
taleplerine ilişkin müracaatlar, Bakanlık evrak kayıt tarihi ve sırası esas
alınarak değerlendirilir. Bu bent kapsamında ilk defa A2 yetki belgesi
alacak gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesi müracaat tarihleri
itibariyle, yetki belgesini kullanabilecekleri sınır kapısının bulunduğu il
sınırları içinde en az bir yıl süreyle faal vergi kayıtlarının bulunması ve
bu yetki belgesi kapsamındaki taşımacılık faaliyetine aynı ilde devam
etmeleri şarttır. Ayrıca, her bir kara sınır kapısı için düzenlenecek yetki
belgesi sayısı 12’den fazla olamaz.

e) (Ek:RG-10/1/2020-31004)
Kamu kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki
belgesi almak için başvuran gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi
ücreti A1 yetki belgesi için belirlenmiş güncel ücretin 12 katı
olarak uygulanır.

(2) B türü yetki
belgeleri için başvuranlardan:

a) B1 yetki
belgesi için başvuranların en az, (Ek ibare:RG-15/11/2019-30949) otobüs
cinsi özmal taşıtlarla toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve
100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları
şarttır.

b) B2 yetki
belgesi için başvuranların en az, (Ek ibare:RG-15/11/2019-30949) otobüs
cinsi özmal taşıtlarla toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve
50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

c) B3 yetki
belgesi için başvuranların en az, 1 adet özmal otobüse sahip olmaları
şarttır.

(3) C türü yetki
belgeleri için başvuranlardan:

a) C1 yetki
belgesi için başvuranların en az, (Ek
ibare:RG-15/11/2019-30949) (Mülga ibare:RG-23/11/2019-30957) (…) 1 adet
özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.

b) C2 yetki
belgesi için başvuranların en az, (Ek ibare:RG-15/11/2019-30949) (Mülga
ibare:RG-23/11/2019-30957) (…) (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) 8
adet özmal birim taşıt ve (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) 320
tonluk asgari kapasite ile 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesine sahip olmaları şarttır.

c) C3 yetki
belgesi için başvuranların en az, 3 adet özmal birim taşıt ve 75 tonluk
asgari kapasite ile 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine
sahip olmaları şarttır.

(4) D türü yetki
belgeleri için başvuranlardan:

a) D1 yetki
belgesi için başvuranların en az, (Ek ibare:RG-23/11/2019-30957) otobüs
cinsi özmal taşıtlarla toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve
60.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

b) D2 yetki
belgesi için başvuranların en az, (Ek ibare:RG-23/11/2019-30957) otobüs
cinsi özmal taşıtlarla toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve
30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
(Ek cümle:RG-25/5/2018-30431) Ancak, sadece engelli ve diyaliz
hastalarını taşımak üzere D2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve
tüzel kişilerden, en az 1 adet otobüs dışında asgari kapasite şartı aranmaz
ve bunlardan yalnızca 1 adet taşıtı bulunanlar için yetki belgesi
ücretlerinde (Değişik ibare:RG-10/1/2020-31004) %97 indirim
uygulanır.

c) D3 yetki
belgesi için başvuranların en az, 1 adet özmal otobüse sahip olmaları
şarttır.

ç) D4 yetki
belgesi için başvuranların:

1) En az, 1 adet
otobüsle asgari kapasiteye ve tüzel kişiliklerin 5.000 Türk Lirası sermaye
veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

2) (Değişik
:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) 7 nci maddenin
birinci fıkrasındaki gereklilikleri sağlaması şarttır. .

3)
(Mülga:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) (…)

4) Sadece
tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenemez.
Düzenlenmiş olan yetki belgelerinde geçerli bir hattının bulunması
şarttır.

5) Bu bent
kapsamında adlarına D4 yetki belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler,
merkezi adresini, faaliyette bulundukları ilin dışındaki bir ile
taşıyamazlar.

6) Sadece 1 adet
otobüsle D4 yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler için yetki belgesi
ücretinde % 75 indirim uygulanır.

7) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
Servis taşımaları faaliyetinde bulunmak üzere D4 yetki belgesi talep
edenler için, (2) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan hükümler ile 24
üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hüküm aranmaz. Ancak,
bu alt bent kapsamında faaliyet gösteren/gösterecek firmaların, yolcu toplama
noktalarının 41 inci maddenin onikinci fıkrasına uygun olması ve
bu noktaların bir il için 3’ten fazla olmaması şarttır.

(5) F türü yetki
belgeleri için başvuranlardan:

a) F1 yetki
belgesi için başvuranların, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2.000 Türk Lirası,
il ise 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik
hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim
biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu
terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına
sahip olmaları şarttır. F1 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet
firmayla olmak üzere, sadece (Ek ibare:RG-15/11/2019-30949) tarifeli
olarak faaliyet gösterecek A1 ile D1, D2 ve/veya D4 yetki belgesi
sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir. (Ek
cümle:RG-25/5/2018-30431) Ancak, D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan
sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.

b) F2 yetki
belgesi için başvuranların, 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya
faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller
birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın
kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F2 yetki belgesi sahipleri en
fazla 10 adet firmayla olmak üzere, sadece (Ek
ibare:RG-15/11/2019-30949) tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1
ile B1, B2, D1, D2 ve/veya D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik
sözleşmesi yapabilir. (Ek cümle:RG-25/5/2018-30431) Ancak, D4 yetki
belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.

c) F1 ve F2 yetki
belgesi sahiplerinin açacakları her şube için sermaye veya işletme
sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar.

ç) Köy, kasaba ve
beldelerde faaliyette bulunmak üzere F1 yetki belgesi almak isteyenlerden
sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde %
75 indirim uygulanır.

(6) G türü yetki
belgeleri için başvuranlardan:

a) G1 yetki
belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesine sahip olmaları şarttır. G1 yetki belgesi sahipleri en fazla 10
adet firmayla olmak üzere, sadece L1, N1, N2 ve/veya K1 yetki belgesi
sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

b) G2 yetki
belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesine sahip olmaları şarttır. G2 yetki belgesi sahipleri en fazla 10
adet firmayla olmak üzere, sadece C2 ve/veya L2 yetki belgesi sahipleriyle
acentelik sözleşmesi yapabilir.

c) G3 yetki belgesi
için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine
sahip olmaları şarttır. G3 yetki belgesi sahipleri en fazla 2 adet firmayla
olmak üzere, sadece M2, P1 ve/veya P2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik
sözleşmesi yapabilir.

ç) G1, G2 veya G3
yetki belgesi için başvuranların, yetki belgeleri süresince en az 20 m2’lik
kapalı ve bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

d) Büyükşehir
olmayan illerde il merkez ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde
faaliyette bulunmak üzere G3 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye veya
işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde % 75 indirim
uygulanır.

(7) H türü yetki
belgeleri için başvuranlardan:

a) H1 yetki
belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip
olmaları şarttır.

b) H2 yetki
belgesi için başvuranların, 40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip
olmaları şarttır.

(8) K türü yetki
belgeleri için başvuranlardan:

a) K1 yetki
belgesi için başvuran;

1) Gerçek
kişilerin en az, 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip
olmaları,

2) Tüzel kişilerin
en az, 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,

şarttır.

b) K2 yetki
belgesi için başvuranların en az, 1 birim taşıta sahip olmaları şarttır.

c) K3 yetki
belgesi için başvuranların en az, 2 birim taşıt ve 35 tonluk asgari
kapasiteye sahip olmaları şarttır.

ç) K1 yetki
belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden, trafik tescil
belgesinde özel amaçlı olarak tescil edilmiş taşıt/taşıtlar için yetki
belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında asgari kapasite şartı
aranmaz.

d) Sadece
kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K1 veya K2 yetki belgesi almak için
başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari
kapasite ile 40 ıncı maddenin otuzdördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan
şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.

(9) L türü yetki
belgeleri için başvuranlardan:

a) L1 yetki
belgesi için başvuranların;

1) En az, 3 birim
taşıt ve 75 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları ile 75.000 Türk Lirası
sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

2) Merkezinde veya
şubesinde, lojistik işletmeciliği faaliyetine uygun, en az 500 m2’lik
açık, kapalı veya taşıt park alanı olarak kullanılabilecek bir taşınmazın
kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube
için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 100 m2’lik
kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip
olmaları,

şarttır.

b) L2 yetki
belgesi için başvuranların;

1) En az, 5 birim
taşıt ve 200 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları ile 300.000 Türk
Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

2) Merkezinde veya
şubesinde, lojistik işletmeciliği faaliyetine uygun, en az 1.000 m2’lik
açık, kapalı veya taşıt park alanı olarak kullanılabilecek bir taşınmazın
kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için
(2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 100 m2’lik
kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip
olmaları,

şarttır.

(10) M türü yetki
belgeleri için başvuranlardan:

a) M1 yetki
belgesi için başvuranların;

1) En az, 3 birim
taşıtla asgari kapasiteye sahip olmaları ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya
işletme sermayesine sahip olmaları,

2) Merkezinde veya
merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az
200 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme,
tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve
donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp
yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına
sahip olmaları,

3) Her bir
şubenin, (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik
kapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

şarttır.

b) M2 yetki
belgesi  için başvuranların;

1) En az, 30 birim
taşıtla asgari kapasiteye sahip olmaları ve 250.000 Türk Lirası sermaye
veya işletme sermayesine sahip olmaları,

2) Merkezinde veya
şubesinde en az, 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma,
aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere
elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus
taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın
kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube
için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik
kapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) Merkezi ve/veya
şubesi ve/veya acenteliği şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en
az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları,

şarttır.

(11) N türü yetki
belgeleri için başvuranlardan:

a) N1 yetki
belgesi için başvuranların;

1) En az, 3 birim
taşıtla asgari kapasiteye ve 15.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesine sahip olmaları,

2) Merkezinde veya
merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az
75 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme,
tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve
donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp
yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına
sahip olmaları,

3) Her bir şube
için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 25 m2’lik
kapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

şarttır.

b) N2 yetki
belgesi için başvuranların;

1) En az, 8 birim
taşıtla asgari kapasiteye ve 40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesine sahip olmaları,

2) Merkezinde veya
şubesinde en az, 150 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma,
aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere
elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus
taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın
kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube
için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 25 m2’lik
kapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) Merkezi ve/veya
şubesi ve/veya acenteliği şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir
bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları,

şarttır.

(12) P türü yetki
belgeleri için başvuranlardan:

a) P1 yetki
belgesi için başvuranların;

1) En az, 5 adet
özmal motorlu taşıta ve 12.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine
sahip olmaları,

2) Merkezinde veya
merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik kapalı
ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama
gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya
taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız
bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube
için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik
kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) En az 5 adet
dağıtıcı elemana sahip olmaları,

şarttır.

b) P2 yetki
belgesi için başvuranların;

1) En az, 30 adet
özmal motorlu taşıta sahip olmaları ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya
işletme sermayesine sahip olmaları,

2) Merkezinde veya
şubesinde en az, 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma,
aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere
elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus
taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın
kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube
için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik
kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) En az 30 adet
dağıtıcı elemana sahip olmaları,

5) Merkezi ve/veya
şubesi ve/veya acenteliği şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en
az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları,

şarttır.

(13) R türü yetki
belgeleri için başvuranlardan:

a) R1 yetki
belgesi için başvuranların en az, 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesi ile merkezinde veya şubesinde, taşıma işleri organizatörlüğü
faaliyetine uygun, şube veya merkezi iş yeri adresi olarak tescil edilmiş
bağımsız taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

b) R2 yetki
belgesi için başvuranların en az, 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesi ile merkezinde veya şubesinde, taşıma işleri organizatörlüğü
faaliyetine uygun, şube veya merkezi iş yeri adresi olarak tescil edilmiş
bağımsız taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

(14) T türü yetki
belgeleri için başvuranlardan:

a) T1 yetki
belgesi için başvuranların en az 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesine sahip olmaları şarttır.

b) T2 veya T3
belgesi için başvuranların en az 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesine sahip olmaları şarttır.

c) T1 veya T2
yetki belgesi için başvuranların en az, 2.000 m2 alan
üzerinde kurulmuş, sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, yolcular için
bilet satış yeri, yeterli sayıda bay ve bayan tuvaleti ile oturma yerleri,
güvenlik, beslenme, ibadet, emanet ve benzeri asgari ihtiyaçları
karşılayacak şekilde ve engellilerin ihtiyaçları da gözetilmiş rahat,
sağlıklı ve güvenli olması şarttır. Ayrıca, bu terminallerde, yolcuların
şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel
otomobiller için indirme ve bindirme yapabilecekleri yeterli bir alan ile yolcuları
terminale getirmek veya terminalden almak üzere kullanılan özel ve resmi
otomobillerin 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarında da
kullanılabilecek terminal içinde yeterli bir alana sahip genel parkın
bulunması şarttır.

ç) Yolcu
terminallerinden yararlanacak taşıtlar için ücret tarifesinin veya hizmetin
ücretsiz olduğuna dair belgenin “Bakanlıktan görülmüştür.” şerhi düşülmesi
şarttır.

d) T3 yetki
belgesi için başvuranların en az, 2.000 m2 alan üzerinde
kurulmuş, taşımacıların/gönderenlerin/çalışanların kullanacakları üst
yapıların, sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, yeterli sayıda bay ve
bayan tuvaleti ile oturma yerleri, güvenlik, beslenme, ibadet, emanet ve
benzeri asgari ihtiyaçları karşılayacak şekilde ve engellilerin ihtiyaçları
da gözetilmiş rahat, sağlıklı ve güvenli olması şarttır. Ayrıca, bu
terminallerde, taşımacıların/gönderenlerin/çalışanların şehir içi ulaşımını
sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için
indirme, bindirme ve park yapacakları yeterli bir alanın da bulunması
gerekir.

e) Nüfusu 50.000
kişi altında bulunan merkez ilçe veya ilçeler için, bu fıkrada istenilen
alan şartı 500 m2olarak uygulanır.

f) Bu Yönetmelik
kapsamında şehirlerarası, yurtiçi ve uluslararası alanda faaliyet gösteren
yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmelikte belirtilen terminal şartlarını
haiz olmak kaydıyla kendine mahsus özel terminaller inşa edebilir veya bu
durumda olan terminalleri kiralayarak terminal işletmeciliği yetki belgesi
almak suretiyle işletebilirler.

g) (f) bendinde
belirtilen terminaller hariç; yolcu terminallerinde karayolu taşımacılık
faaliyetinde bulunacak bir gerçek veya tüzel kişiye, söz konusu terminalin
karayolu taşımacılık faaliyetlerine ayrılan toplam alanının en çok %
20’sine kadar olan kısmı tahsis edilebilir.

ğ) Her bir şube
için, bu fıkrada öngörülen alan şartının sağlanması zorunludur.

h) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
Bu fıkranın (c) veya (d) bendinde belirlenen şartın kaybedilmesi ve
kaybedildiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde bu şartın yeniden sağlanmaması
halinde, düzenlenmiş olan T türü yetki belgesi hukuki süreçler göz önünde
tutularak iptal edilir. Ancak, bu bende göre yetki belgesi iptal edilmiş
olan firma, aynı terminal için yeniden yetki belgesi düzenleninceye kadar
Bakanlıkça tarife düzenlenmiş olan faaliyetlerine herhangi bir ücret
almadan devam eder. Bu bende aykırı hareket eden firmaya, 655 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine
göre Beş Bin Türk Lirası İdari Para Cezası verilir ve aynı kabahat için 48
saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.

(15) A, B, C, D,
L, M, N ve P türü yetki belgelerinden birini almak için başvuranların;
faaliyetleri sırasında kullanacakları/kullandıkları kısa unvanları ile
taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan tescilli logo, amblem
ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri ve bildirilenlerin dışında
herhangi bir logo, amblem ve işaretin kullanılmaması şarttır. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(16) (Değişik:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) G, L, M, N (Ek ibare:RG-15/11/2019-30949) , P
ve T türü yetki belgeleri için bu maddede istenilen fiziki yer ve mekan
şartlarının sağlandığına dair Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğünce
düzenlenmiş uygunluk denetim tutanağının bulunması ve söz konusu şartın,
yetki belgesi sahiplerinin adres değişikliği dâhil olmak üzere faaliyetleri
süresince sağlanması zorunludur. Ayrıca, T türü yetki belgeleri için ilgili
mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile
fiziki yer ve mekan şartının sağlandığı alanda yakıcı, yanıcı, parlayıcı,
patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve
depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri,
taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerler için belediyelerden
alınmış çalışma ruhsatının bulunması şarttır. Ancak, meskun mahal dışında
bulunan yerler için sağlanması gereken yüzölçümü dışındaki diğer şartlar
Bakanlıkça düzenlenir.

(17) Kamu kurum ve
kuruluşlarından bu maddede belirtilen sermaye şartı aranmaz.

(18) B3, C1, D3
veya K2 yetki belgeleri hariç olmak üzere, bu maddeyle belirlenmiş olan
asgari kapasite şartını sağlayacak olan taşıtların, ticari olarak kayıt ve
tescil edilmiş olmaları şarttır. Ancak, resmi olarak kayıt ve tescil
edilmiş taşıtlar için bu şart aranmaz.

(19)  (Değişik:RG-25/5/2018-30431)
Dördüncü fıkranın (b) bendi ile (ç) bendinin (6) numaralı alt bendi,
beşinci fıkranın (ç) bendi, altıncı fıkranın (d) bendi veya sekizinci
fıkranın (ç) ve (d) bentlerine göre verilecek muafiyetler için Bakanlığa
yazılı olarak müracaat edilmesi şarttır. Ancak, bu fıkraya göre muafiyet
verilmiş yetki belgelerine ilişkin muafiyetin kaldırılmasının talep
edilmesi halinde, yetki belgesine ilişkin gerekli şartların sağlanması ve
indirimli yetki belgesi ücreti ile geçerli tam ücret arasındaki varsa ücret
farkının ödenmesi zorunludur. Bu fıkraya göre Bakanlığa yapılacak müracaata
istinaden kapsamı değişen yetki belgeleri
için yirmibirinci fıkraya göre asgari kapasite hesabı yapılırken,
yazılı müracaat tarihi öncesi ve sonrası süre toplamları
ayrı ayrı değerlendirilir ve toplanır. Bu fıkraya göre yapılacak
işlemlerde, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde
öngörülen süre aranmaz.

(20) Yetki belgesi
sahibinin faaliyeti esnasında, bu maddede belirlenen asgari kapasite (Ek
ibare:RG-15/11/2019-30949) T yetki belgeleri için belirlenen alan
şartı hariç olmak üzere, yetki belgesi alma şartlarından herhangi birini
kaybetmesi ve kaybedilen şartın veya şartların, kaybedildiği tarihten
itibaren doksan gün içerisinde giderilmemesi veya tamamlanmaması halinde,
yetki belgesi sahibinin, ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyeti geçici
olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki
belgesi sahibi, kaybedilen şartı/şartları sağlaması/tamamlaması halinde
faaliyetine izin verilir. Ancak, bu maddede belirtilen ve asgari kapasite
şartı dışındaki şartın/şartların kaybedildiğinin, yine bu fıkrayla tanınmış
doksan günlük süreden sonra tespiti halinde, geçici faaliyet durdurma
işlemi süre verilmeksizin uygulanır ve yetki belgesi sahibine ayrıca 25
uyarma verilir.

(21) Yetki belgesi
sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının;

a) Kazaya
uğradığı, yandığı, hurdaya ayrıldığı veya benzer bir mücbir sebepten dolayı
iş göremez duruma geldiği,

b) Satıldığı,

c) Kendi
istekleriyle düşüldüğü,

ç) Yaşları
nedeniyle asgari kapasiteden sayılmadığı,

d) 24 üncü
maddenin üçüncü fıkrası gereğince re’sen düşüldüğü,

tarihler esas
alınmak kaydıyla, bu maddede öngörülen asgari kapasite şartını kaybetmeleri
ve asgari kapasitenin kaybedildiği süre toplamının, 17 nci maddede
belirlenen yetki belgesi geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden
fazla olması halinde, yetki belgesi iptal edilir.

Yetki belgesi
almak ve yenilemek için gerekli belgeler

MADDE 15 – (1)
Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri
Bakanlığa vermeleri zorunludur:

a) Başvuru
dilekçesi,

b) 13 üncü
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerin T.C. kimlik
numarası beyanları veya yabancı uyruklu kişiler için noter onaylı pasaport
örnekleri ile temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza
sirkülerleri,

c) Ticaret odaları
veya ticaret ve sanayi odaları veya esnaf ve sanatkarlar odaları veya
ziraat odalarından birine kayıtlı olunduğunu gösteren belge,

ç) Ticaret veya
ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olanlar için Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi/gazeteleri,

d) 13 üncü ve 14
üncü maddelerde yer alan ve sahip olunması zorunlu/şart olan hususlara
ilişkin diğer belgeler.

(2) Yetki belgesi
almak için müracaat eden kamu kurum ve kuruluşlarından sadece birinci
fıkranın (a) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) K1 veya K3
yetki belgesi talep eden gerçek kişiler ile B3, C1, D3 veya K2 yetki
belgesi talep edenlerden, birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde
belirtilen belgeler istenilmez.

(4) Birinci
fıkrada istenilen belge ve beyanlar, elektronik ortamda oluşturulma, sunum
ve erişim imkanına bağlı olarak, Bakanlıkça fiziki olarak istenmeyebilir.

(5) Yetki
belgelerini yenilemek isteyen yetki belgesi sahiplerinden istenecek belge
ve beyanlar, birinci fıkraya aykırı olmamak şartıyla Bakanlıkça belirlenir.

(6) Bu Yönetmeliğe
göre E-Devlet üzerinde yapılabilecek işlemler, yazılı müracaat olarak kabul
edilir.

(7) Aslı veya
noterden ıslak mühürlü ve imzalı olarak Bakanlığa sunulan ve geçerliliği
bulunan belgeler, talep edilmesi halinde, “Aslı görülmüştür” şerhi düşülen
örneği alınmak suretiyle iade edilebilir.

(8) Bir yetki
belgesi almak için Bakanlığa verilen belgelerden, Bakanlığın uygun bulması
halinde diğer bir yetki belgesinin alınmasında da tamamlayıcı belge olarak
yararlanılır.

(9) Bu Yönetmeliğe
göre yetki belgesi yenileme talebinde bulunanlardan, dosyasında mevcut ve
geçerliliği devam eden belgeler yeniden istenilmez.

(10) Yetki belgesi
sahiplerinin, bu Yönetmeliğe göre merkezi adresleri dışındaki şubelerinde
faaliyette bulunmak üzere düzenlenecek olan yetki belgesi için veya yetki
belgesi şube listesine ilave edilecek şubeler için;

a) Başvuru
dilekçesinin,

b) Şubeyi temsil
edecek kişinin/kişilerin T.C. kimlik numarası beyanlarının,

c) Şubeye ait,
ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası belgesinin,

ç) Şubenin
yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı suretinin,

d) Şubeyi şirket
adına temsil ve ilzama yetkili olanların yetkili olduğuna dair noter onaylı
imza sirkülerlerinin,

e) (Ek ibare:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) T türü yetki belgeleri için, 14 üncü maddenin
onaltıncı fıkrası gereğince düzenlenen belgenin,

ibraz edilmesi
zorunludur.

İKİNCİ
BÖLÜM

Yetki
Belgelerinin Verilmesi ve Süresi, Yetki Belgesi Sahiplerinin Faaliyete

Başlamaları,
Yetki Belgelerinin Yenilenmesi ve Değiştirilmesi

Yetki
belgelerinin verilmesi

MADDE 16 – (1)
Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişiler 15 inci
maddede belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat ederler.

(2) Bakanlık,
yapılan başvuruya ilişkin incelemesini en geç 15 gün içinde tamamlar.
Yapılan inceleme sonunda;

a) Başvuru
belgelerinin mevzuata uygun ve noksansız,

b) 13 üncü ve 14
üncü maddelerde belirtilen şartların sağlanmış,

olması halinde,
belge ücretinin ödendiği tarih veriliş tarihi olarak kabul edilir ve talep
edilen yetki belgesi düzenlenerek verilir.

(3) Yetki
belgeleri düzenlenirken, yetki belgesine; yetki belgesinin veriliş tarihi,
geçerlilik süresinin bitiş tarihi, numarası ile yetki belgesi sahibinin
ticari unvanı, varsa kısa unvanı, adresi, ticaret odası/esnaf odası/ziraat
odası sicil numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi kimlik
numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), düzenlenen yetki
belgesinin kapsamına ilişkin kısa açıklama ve benzeri bilgiler yazılır.

(4) Yetki belgesi
sahiplerinin faaliyetlerinde kullanacağı taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt
belgesine kaydedilir. Taşıt belgesi ile birlikte taşıt belgesine kaydedilen
taşıtların her biri için taşıt kartı düzenlenerek verilir.

(5) H, R ve T türü
yetki belgeleri hariç, gerçek veya tüzel kişilere aynı yetki belgesinden
sadece bir yetki belgesi verilir.

(6) H, R ve T türü
yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinde/belgelerinde belirtilmiş
adresleri haricinde faaliyette bulunamazlar.

(7) H, R ve T türü
yetki belgesi sahipleri, firmaları adına tescil edilmiş ve 14 üncü madde
ile 15 inci maddenin onuncu fıkrasında öngörülen şartları haiz her bir şube
için ayrıca yetki belgesi almaları zorunludur. Ancak, sadece şube için
yetki belgesi talepleri karşılanmaz.

(8) Gerçek veya
tüzel kişiler, istedikleri her farklı yetki belgesinin gerektirdiği
şartları sağlamaları halinde, birden fazla farklı yetki belgesi
alabilirler.

(9) Adi
ortaklıklara yetki belgesi verilmez.

(10) (Mülga
ibare:RG-25/5/2018-30431) (…) yetki belgesi talep eden gerçek veya
tüzel kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları
kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartları sağladığına dair
talep sahibinin beyanı esas alınarak bu talepler elektronik olarak
karşılanabilir. Ancak, bu fıkraya göre yetki belgesi talebi karşılanan
gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle ilgili bu
Yönetmelikle belirlenmiş (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) şartları
sağladığına dair talep sahibinin beyanı esas alınarak bu talepler
elektronik olarak karşılanabilir. Ancak, bu fıkraya göre yetki belgesi
talebi karşılanan gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki
belgesiyle ilgili bu Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına
ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespiti halinde, düzenlenmiş
olan yetki belgesi iptal edilir.

(11) Bakanlıkça
düzenlenen yetki belgeleri, taşıt belgeleri ve taşıt kartları elektronik
belge olarak düzenlenebilir.

(12) Bakanlık
tarafından yetki belgesi verildikten sonra, yetki belgesi verilen gerçek
veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından Bakanlığa yapılan yetki belgesi
alma, yenileme, değişiklik ve benzeri her türlü müracaat ve işlem sırasında
beyan edilen bilgiler ve verilen belgeler hakkında, gerektiğinde ilgili
kurum ve kuruluşlar nezdinde inceleme ve araştırma yapılır. Yapılan
inceleme ve araştırma sonucunda, beyan edilen bilgiler ve verilen
belgelerden herhangi birinin tahrif edilmiş olduğunun veya sahte olarak
verilmek suretiyle haksız yetki belgesi alındığının veya yenilendiğinin
veya değiştirildiğinin tespit edilmesi halinde, yetki belgesi iptal edilir.
Bu iptal işlemi, bilgi için gerekçesiyle birlikte ilgili yetki belgesi
sahibine, sunulan belgeler arasında tahrif edilmiş veya sahte belge
verildiğinin tespit edilmesi halinde ise ilgililer hakkında gerekli kanuni
işlemin yapılması için ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

Yetki
belgelerinin süresi

MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi
5 yıldır. Ancak, 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirlenen doksan
günlük süre içerisinde yenilenen yetki belgeleri için yenilenmiş olan yetki
belgesinde kalan süre, yenilenen yetki belgesinin geçerlilik süresine ilave
edilir.

Yetki belgesi
alanların faaliyete başlama veya faaliyeti kendi istekleri ile bırakmaları

MADDE 18 – (1)
Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgesinin verilmesinden itibaren
faaliyete başlamaları esastır.

(2) Yetki belgesi
sahiplerinin, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi
bir sebeple faaliyetlerini bırakmak istemeleri ve adlarına düzenlenen yetki
belgelerinin iptalini talep etmeleri halinde, yetki belgeleri iptal edilir.

Yetki
belgelerinin yenilenmesi süreci

MADDE 19 –
(1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki
belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin doksan gün öncesinden
itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi,
yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme
ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki
geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

(2) Yetki belgesi
sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin
geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 540 takvim günü içinde
Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme
ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz
konusu 540 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti
olarak ödenmesi şarttır.

(3) Yetki belgesi
sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği
tarihten itibaren, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler içinde
müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin
şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı
kaybedilir.

(4) Yetki belgesi
üzerinde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki belgesi
için bu Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi
yenilenmez.

(5) Yenilenen
yetki belgeleri için 14 üncü maddede belirtilen süreler, yenilenme öncesi
kullanılan süreler dikkate alınmaksızın yeniden başlar.

(6) Bu maddeye
göre yetki belgesi yenileme işleminin yapılabilmesi için; yetki belgesinin,
bu Yönetmelik kapsamında faaliyeti durdurulmamış veya iptal durumuna
gelmemiş olması şarttır.

(7) İkinci fıkrada
yer alan süre, sadece yetki belgesi yenileme hakkı olup bu süre, bu
durumdakilere faaliyette bulunma hakkı vermez. Bu fıkraya aykırı hareket
edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Yetki
belgelerinin değiştirilmesi

MADDE 20 – (1)
Yetki belgesi sahipleri, sahip oldukları yetki belgesini bir başka yetki
belgesiyle değiştirebilirler. Buna göre:

a) Yetki belgesi
sahiplerinin, sahip oldukları yetki belgesini, ücreti daha fazla olan bir
yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri halinde; talep edilen yetki
belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları ve her iki
yetki belgesinin değişiklik tarihindeki geçerli tam ücretleri arasındaki
ücret farkını ödemeleri kaydıyla yetki belgeleri değiştirilir.

b) Yetki belgesi
sahiplerinin, sahip oldukları yetki belgesini, ücreti daha az olan bir
yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri halinde; talep edilen yetki
belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla her
iki yetki belgesi arasındaki ücret farkının iadesi yapılmaksızın yetki
belgeleri değiştirilir.

c) (a) ve (b)
bentlerine göre yapılan belge değişikliklerinde yeni verilen yetki
belgelerinin geçerlilik süresinin bitiş tarihi, önceki yetki belgesinin
bitiş tarihi olarak düzenlenir ve varsa önceki taşıt belgesine kayıtlı
taşıtları için düzenlenen taşıt kartlarından ücret alınmaz.

ç) Yetki belgesi
sahiplerinin 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde
yapacakları yetki belgesi değişim talepleri, bu Yönetmelikte öngörülen
şartları sağlamaları halinde karşılanır. (Mülga
ibare:RG-25/5/2018-30431) (…)

(2) Birinci fıkra
kapsamında yetki belgesi değişikliğinin yapılabilmesi için;

a) Bu Yönetmeliğe
göre faaliyeti durdurulmamış veya iptal durumuna gelmemiş olması,

b) Değişim
nedeniyle oluşan bir ücret ödemesi varsa bu ücret ödemesinin yetki belgesi
yenileme hakkı kaybedilmeden önce ve ödeme bildiriminin oluşturulduğu
tarihten başlamak üzere en geç beş gün içinde yapılmış olması,

c) Değiştirilmek
istenilen yetki belgesi üzerinde bulunan tüm uyarmaların kaldırılması,

ç) Birinci
fıkranın (a) bendi kapsamında değiştirilecek yetki belgeleri için, yetki
belgesinin ilk veriliş tarihinden itibaren doksan gün geçmiş olması,

şarttır.

(3) Değiştirilmek
istenen yetki belgesi için daha önce varsa verilmiş olan muafiyetler ile 14
üncü maddenin yirmi birinci fıkrasına göre hesaplanmış olan asgari kapasite
kaybına dair süreler, değiştirme işlemiyle verilen yeni yetki belgesi için
geçerli olmaz.

(4) Değiştirme
işlemiyle verilen yeni yetki belgeleri hakkında 40 ıncı maddenin
otuzdördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(5) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma
İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında düzenlenen taşıma işleri organizatörü
yetki belgesi, bu Yönetmeliğe göre düzenlenen yetki belgeleriyle bu madde
kapsamında değiştirilebilir.

Gerçek kişinin
ölümü halinde yetki belgesinin durumu

MADDE 21 – (1)
Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen yetki belgesinin/belgelerinin sahibi olan
gerçek kişinin ölümü halinde, yetki belgesinin/belgelerinin faaliyeti
durdurulur. Faaliyeti durdurulan yetki belgesinin/belgelerinin kanuni
mirasçıları, bu belgenin/belgelerin kullanımından kaynaklı oluşabilecek
idari/adli yaptırımlara karşı yükümlüdürler.

(2) Birinci
fıkraya göre faaliyeti durdurulan yetki belgesi/belgeleriyle ilgili olarak;
ölen yetki belgesi sahibinin kanuni mirasçıları, yetki belgesinin
geçerlilik süresinin bitim tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak
başvurmaları şartıyla; yetki belgesi geçerlilik tarihi ile ölüm tarihi
arasındaki gün sayısının, mevcut yetki belgesi cari ücretine düşen kısmı
hak sahiplerine iade edilerek yetki belgesi/belgeleri iptal edilir ve bu
çerçevede ücret iadesi yapılan kanuni mirasçılar yeniden bu belgeyle ilgili
olarak, bu Yönetmeliğe göre herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
Ancak, birinci fıkraya göre faaliyeti durdurulmuş yetki belgesi/belgeleri
kapsamındaki faaliyetlere devam etmek isteyen ve bu fıkraya göre belge
ücreti iadesi yapılmayan mesleki saygınlığa sahip kanuni mirasçıların,
yetki belgesinin yenileme süresinin bitim tarihine kadar Bakanlığa yazılı
olarak başvurmaları kaydıyla:

a) Kanuni
mirasçılar adına yetki belgesi yeniden düzenlenir.

b) Adlarına yetki
belgesi düzenlenen kanuni mirasçılar, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara,
yetki belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde uyum
sağlamak zorundadır.

c) Bu şekilde
düzenlenmiş olan yetki belgesi süresinin, bu fıkrada belirtilen 2 yıllık
süreden önce bitmesi halinde söz konusu yetki belgesi, mesleki saygınlık
şartı haricindeki diğer şartlara bakılmaksızın yenilenir ve 2 yıllık
süreden kalan süre yenileme işleminden sonra da devam eder.

(3) İkinci
fıkranın (b) veya (c) bentlerinde belirtilen süre içerisinde, bu
Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanmaması halinde yetki belgesi iptal
edilir.

ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM

Belgeler
Üzerinde Tahrifat Yapılması, Devir Olarak Kabul Edilmeyecek

Haller
ve Birleşmeler

Belgeler
üzerinde tahrifat yapılması

MADDE 22 – (1)
Uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalarla temin edilen belgeler ile
Bakanlıkça verilen yetki belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı ve diğer
belgelerin sahtesi yapılarak/yaptırılarak veya herhangi bir şekilde sahtesi
temin edilerek veya tahrifat yapılarak kullanılamaz. Bu fıkraya uymayan
yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir.

(2) Bu Yönetmelik
hükümlerine göre verilen yetki belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı ve diğer
belgeler ile uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalarla temin edilen
izin belgelerinin sahtesini yaparak/yaptırarak veya herhangi bir şekilde
sahtesini temin ederek veya tahrifat yaparak kullanan veya kullanmaya
teşebbüs edenler hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere Bakanlıkça ilgili
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Devir olarak
kabul edilmeyecek haller ile bölünme, birleşme ve tür değişikliği

MADDE 23 – (1)
Aşağıdaki haller yetki belgesi devri olarak kabul edilmez. Buna göre;

a) Gerçek
kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; yetki belgesi, babası
veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir
gerçek kişi adına düzenlenebilir. Eğer yetki belgesi sahibine bu
Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu
muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin
yeni sahibi adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartların
sağlanması zorunludur.

b) Gerçek
kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına
düzenlenmiş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret
siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip
olması kaydıyla söz konusu tüzel kişilik adına düzenlenebilir. Eğer gerçek
kişi yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış
muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi tüzel kişi için
geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi
için bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.

(2) Tüzel
kişiliklerin, bölünmeleri, birleşmeleri ve tür değiştirmeleri halinde
aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Yetki belgeli
bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa
uygun olarak bölünmesi halinde; tüzel kişilik adına düzenlenen yetki
belgesi, yeni ortaya çıkan tüzel kişiliklerden sadece biri adına
düzenlenebilir. Bunun için, bölünme sonucunda ortaya çıkan tüzel
kişiliklerin, yetki belgesinin düzenleneceği tüzel kişilik lehine noter
onaylı muvaffakatname vermeleri şarttır. Bu durumdaki tüzel kişiliklerin,
birden fazla yetki belgeleri olması halinde, her bir yetki belgesi için
yukarıda belirtilen hüküm ayrı ayrı uygulanır. Bu bentle ilgili Bakanlıkça
ayrıca düzenleme yapılabilir.

b) Yetki belgeli
veya yetki belgesiz bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak
aktif ve pasifiyle bir başka yetki belgeli tüzel kişiyle birleşmesi
halinde; bu birleşmeye göre birleşilen tüzel kişilik adına yetki belgesi
yeniden düzenlenir.

c) Yetki belgeli
bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak tür değiştirmesi
halinde; yetki belgesi/belgeleri, yeni ortaya çıkan tüzel kişilik adına
düzenlenir.

(3) Bu maddeye
göre yapılan/yapılacak işlemler için, ilgili yetki belgesine/belgelerine
ilişkin;

a) Üzerinde
bulunan tüm uyarmaların kaldırılması,

b) Bu Yönetmelikle
belirlenmiş tüm şartların sağlanmış olması,

c) Bu Yönetmeliğe
göre faaliyeti durdurulmamış veya iptal durumuna gelmemiş olması,

ç) Yetki
belgesinin ilk veriliş tarihinden itibaren doksan gün geçmiş olması,

şarttır.

(4) Bu maddeye
göre yetki belgesi düzenlenirken, önceki yetki belgesi için, 14 üncü
maddenin yirmi birinci fıkrasına göre hesaplanmış olan asgari kapasite
kaybına dair süreler dikkate alınmaz.

(5) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
Bu madde kapsamında düzenlenecek yetki belgesi ve taşıt kartları için ücret
alınmaz.

ÜÇÜNCÜ
KISIM

Taşıma Unsurları,
Taşıtlar ve Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler

BİRİNCİ
BÖLÜM

Taşıtlar

Taşıtların
yaşı, cinsi ve diğer şartlar

MADDE 24 – (1)
Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımalarda kullanılacak ve yetki belgesi eki
taşıt belgesine kaydedilecek veya asgari kapasite hesabında
değerlendirilecek taşıtların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. Buna
göre;

a) A türü yetki
belgesi ile ilgili olarak:

1) Yetki belgesi
eki taşıt belgelerine (Değişik ibare:RG-10/1/2020-31004) kamu
kurumları için düzenleneceklerde 8 diğerlerinde 6 yaşından büyük
olmayan ticari otomobiller kaydedilir.

2) A1 (Değişik
ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) veya A2 yetki belgesi eki
taşıt belgesine en fazla 10 adet otomobil kaydedilir.

3) Kamu
kurum/kuruluşlarıyla yapılacak taşıma sözleşmesine istinaden (Ek
ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) A1 yetki belgesi eki taşıt
belgesine kaydedilecek taşıtlar için, kaydedilebilecek taşıt sayısı
sınırına bakılmaksızın taşıt kaydedilebilir. Bu şekilde düzenlenecek taşıt
kartlarının süresi, kamu kurum/kuruluşuyla yapılan sözleşmenin süresiyle
sınırlıdır.

4) (Ek:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) Kamu kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere A1
yetki belgesi alacakların, yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek
taşıtlarının (Değişik ibare:RG-10/1/2020-31004) imalat
tarihinden sonra tadilat görmemiş olması, 2.900 (Değişik
ibare:RG-15/11/2019-30949) cm3 silindir hacminden az ve asgari
kapasiteyi sağlayacak otomobillerin ilk başvuru ve faaliyet süresince (Değişik
ibare:RG-10/1/2020-31004) 3 yaşından büyük olmaması zorunludur.

b) B türü yetki
belgesi ile ilgili olarak:

1) Yetki belgesi
eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi
sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10
yaşından büyük olmaması şarttır.

2) (Değişik:RG-15/11/2019-30949)
B1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otobüs cinsi taşıtların,
şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip olması şarttır.

3) B3 yetki
belgesi eki taşıt belgelerine ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.

c) C türü yetki
belgesi ile ilgili olarak:

1) Yetki belgesi
eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi
sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 15
yaşından büyük olmaması şarttır.

2) C1 yetki
belgesi eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi
taşıtlar kaydedilir.

3) C2 ve C3 yetki
belgeleri için asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz.

ç) D türü yetki
belgesi ile ilgili olarak:

1) (Ek
ibare:RG-25/5/2018-30431) D1, D2 ve D3 Yetki belgesi eki taşıt
belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda
özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949)
12 yaşından büyük olmaması şarttır.

2)
(Değişik:RG-15/11/2019-30949) D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine
kaydedilecek otobüs cinsi taşıtların, şoförü dahil en az 25
koltuk kapasitesine sahip olması şarttır.

3) D3 yetki
belgesi eki taşıt belgelerine ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.

4) D4 yetki
belgesi eki taşıt belgelerine, merkezi işyeri adresinin bulunduğu ilin
plakasına kayıtlı en fazla 10 adet otobüs kaydedilir.

d) K türü yetki
belgesi ile ilgili olarak:

1) K1 ve K3 yetki
belgesi eki taşıt belgelerine, eşya taşımaya mahsus ticari taşıtlar
kaydedilir.

2) K2 yetki
belgesi eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi
taşıtlar kaydedilir.

e) L türü yetki
belgesi ile ilgili olarak:

1) Yetki belgesi
eki taşıt belgelerine, eşya taşımaya mahsus ticari taşıtlar kaydedilir.

2) L1 yetki
belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi
sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20
yaşından büyük olmaması şarttır.

3) L2 yetki
belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi
sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 15
yaşından büyük olmaması şarttır.

4) L2 yetki
belgesi için asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz.

f) M türü yetki
belgesi ile ilgili olarak:

1) Yetki belgeleri
eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra
ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlar da
kaydedilebilir.

2) M1 ve M2 yetki
belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi
sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20
yaşından büyük olmaması şarttır.

3) Asgari kapasite
hesabında iki tekerlekli motorlu taşıtlar dikkate alınmaz.

g) N türü yetki
belgesi ile ilgili olarak:

1) Yetki belgesi
eki taşıt belgelerine, eşya taşımaya mahsus ticari taşıtlar kaydedilir.

2) N1 ve N2 yetki
belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi
sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20
yaşından büyük olmaması şarttır.

ğ) P türü yetki
belgesi ile ilgili olarak:

1) Yetki belgeleri
eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra
ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlar da
kaydedilebilir.

2) Asgari
kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet
süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

(2) Taşıtlarla
ilgili diğer hususlar:

a) Yetki belgeleri
eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtların geçerli araç muayenesinin
bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde
kullanılan ve yurtdışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi
yapılamayan taşıtlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki
taşıt belgesine kaydedilebilir.

b) Yetki belgeleri
eki taşıt belgelerine tahditli plakalı taşıtlar kaydedilmez.

c) Taşıtın yaşı,
araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılından sonra gelen ilk takvim
yılı esas alınarak hesaplanır.

ç) Römork ve yarı
römorklarda yaş şartı aranmaz.

d) İnsan dışındaki
canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile
özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde
belirtilmesi şarttır.

e) Asgari
kapasitenin hesaplanmasında tonaj değerleri belirlenirken sadece motorlu
taşıtlar dikkate alınır. Çekici cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan
fazla olanların katar ağırlıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami
yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıkları 32 ton,
kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıklarının tamamı kabul edilir.

f) Eşya
taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa
veya tenteli veya brandalı olması şarttır. Ancak, açık olarak taşınması
zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek
şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

g) Taşıtların bu Yönetmeliğin
öngördüğü şartlara uygun olup olmadığı (Değişik
ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) tescil biriminin araç
tescil kayıtlarından elektronik ortamda temin edilecek bilgilere göre
tespit edilir. Bakanlık, gerek görmesi halinde araç tescil belgesi, taşıtın
fabrika imalatı, varsa tadilatı ile ilgili teknik özellikleri hakkında
ayrıca bilgi ve belge isteyebilir.

ğ) Konteyner, oto,
sac rulo ve benzeri eşya taşımalarında kullanılan taşıtların taşınan yüke
uygun olması şarttır.

h) Taşıma
kapasitesi, ağırlık ve gabari hususlarında ilgili diğer mevzuat hükümleri
esas alınır.

ı) Yetki belgesi
eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların, taşıt tescil belgesindeki
kullanım amaçlarının, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere
kaydedilecek taşıtlarda yolcu nakli; eşya taşımacılığı faaliyetinde
bulunmak üzere kaydedilecek taşıtlarda yük nakli olarak tescil edilmesi
zorunludur. Bu bentle ilgili hususlar Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.

i) Yolcu taşımaya
mahsus taşıtlara ilişkin, bu Yönetmelikte belirlenmiş olan koltuk
sayılarında, şoför bu sayıya dahil edilir.

j) Uluslararası
taşımacılık faaliyetlerinde kullanılacak otomobil cinsi taşıtlar 8 yaşından
büyük olamaz.

k) B3, C1, D3, K2,
M ve P türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlar hariç
olmak üzere, diğer yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek
taşıtların kullanım amacının ticari olması zorunludur. Ancak, resmi olarak
kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için bu şart aranmaz.

l) A1 ve A2 yetki
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlar hariç olmak üzere, yolcu
taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak taşıtlarda, 26/10/2016 tarihli ve
29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı
Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera
ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması
zorunludur. Bu bentle ilgili Bakanlıkça ayrıca düzenleme yapılabilir. Bu
fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

m) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otomobil
cinsi taşıtlara ilişkin;

1) Özmal olarak
tescilli olması,

2) (Değişik
ibare:RG-10/1/2020-31004) 2.900 cm3 silindir hacminden büyük
olması,

3) (Değişik
ibare:RG-10/1/2020-31004) İlk müracaatta 1 yaşından, faaliyeti
boyunca da 3 yaşından büyük olmaması,

4) Belgede
kayıtlı özmal otobüs sayısının yarısından fazla olmaması,

5) Kaydedilecek
taşıt sayısının 10 adedi geçmemesi,

6) (Ek:RG-10/1/2020-31004)
Kaydedilecek taşıtların imalat tarihinden sonra tadilat görmemiş olması,

şarttır. Ayrıca,
bu taşıtlar asgari kapasite hesabı ve kiralık taşıt kullanım oranlarında
dikkate alınmayacağı gibi uluslararası faaliyetlerde kullanılamaz.

n) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
B3, engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere düzenlenmiş D2, D3 ve D4
yetki belgelerine otomobil cinsi taşıt kaydedilemez.

(3) Yetki belgesi
eki taşıt belgelerinde kayıtlı olan taşıtlardan;

a) Birinci (Ek
ibare:RG-15/11/2019-30949) ve ikinci fıkrada belirlenmiş taşıt
yaşlarını aşan taşıtlar,

b) 30 takvim günü
veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurtiçindeki
taşıtlar,

c) Geçerli muayene
süresi yurtdışında iken biten ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 takvim
günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan taşıtlar,

ç) Yolcu
taşımacılığında kullanılan ve yaptırılması zorunlu olan sigortalardan
herhangi biri bulunmayan taşıtlar,

d) Taşıt kartı
süresi dolan taşıtlar,

e) Geçici ihraç
kapsamında yurtdışı edilen taşıtlar,

f) (Değişik:RG-10/1/2020-31004)
Tescile ilişkin sahiplik, plaka, şasi numarası ve taşıt cinsi bilgilerinden
herhangi birisi değişenler ile usulsüz tadilat görmüş veya bu Yönetmelik
kapsamında tadilatı kabul edilmeyen taşıtlar,

g) Kullanım amacı
ticari olması gereken taşıtlardan, hususi olarak değiştirilen taşıtlar,

ğ) Sözleşmeli
olarak kayıtlı bulunan taşıtlardan, sözleşme süresi biten veya taşıt sahibi
vefat edenlere ait taşıtlar,

h) 21 inci
maddenin birinci fıkrası gereğince faaliyeti durdurulan yetki belgesi eki
taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlar,

ı) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
Takograf takma zorunluluğu olduğu halde takografsız olarak
il/yurt dışına çıkan ve tespit tarihinden itibaren 30 takvim günü
içinde takograf taktırmayan taşıtlar,

yetki belgesi eki
taşıt belgelerinden re’sen düşülür. (Mülga ibare:RG-25/5/2018-30431)
(…) (Ek cümle:RG-10/1/2020-31004) Bu fıkranın (b), (c), (ç), (g),
(h) ve (ı) bentlerine istinaden düşülen taşıtlar, düşülmesini gerektiren
eksikliğin giderilmesi ve (f) bendinde belirtilen hususların değişmediğinin
anlaşılması halinde, eksikliğin giderildiği tarihi takip eden günden
itibaren yetki belgesi eki taşıt belgesine herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın ücretsiz olarak yeniden eklenerek taşıt kartı düzenlenir.

Taşıtların
özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması

MADDE 25
– (1) (Ek cümle:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) (1)
Yetki belgesi eki taşıt belgesine özmal taşıtların yanı sıra
sözleşmeli taşıt da ilave edilebilir.24 üncü maddedeki şartlara uygun olmak
kaydıyla, taşımalarda kullanılacak taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak
kullanılmasına ilişkin kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Buna
göre;

a) A1, A2, B3, C1,
C3, D3, D4, K1, K3 ve P türü yetki belgeleri ile ilgili olarak:

1) Yalnız özmal taşıtlar
kaydedilir.

b) B1 ve B2 yetki
belgesi ile ilgili olarak:

1) Özmal taşıt
sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş
sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir.

c) D1 ve D2 yetki
belgesi ile ilgili olarak:

1) D1 yetki
belgesi eki taşıt belgesine, özmal otobüs cinsi taşıt sayısının 3 katını
geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli otobüs
cinsi taşıtlar kaydedilebilir.

2) D2 yetki
belgesi eki taşıt belgesine, özmal otobüs cinsi taşıt sayısının 2 katını
geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli otobüs
cinsi taşıtlar kaydedilebilir.

ç) K2 yetki
belgesi ile ilgili olarak:

1) (Değişik:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) (1)  Yetki belgesi sahibinin, doğrudan
kiracı olarak taraf olduğu sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir.

d) C2 ve L2 yetki
belgeleri ile ilgili olarak:

1) Özmal taşıt
sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş
sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir.

2) Sözleşmeli
kamyonet ilave edilemez.

e) M1, M2 ve N1
yetki belgesi ile ilgili olarak:

1) M1 ve N1 yetki
belgesi eki taşıt belgesine, özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir.

2) M2 yetki
belgesi eki taşıt belgesine, yurtiçi taşımalarında kullanmak üzere özmal
taşıt sayısının 5 katı, uluslararası taşımalarında kullanmak üzere de 2
özmal taşıtına karşılık 1 adet ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş
sözleşmeli taşıt kaydedilebilir. Toplam sözleşmeli taşıt sayısı özmal taşıt
sayısının 5 katını geçemez.

f) L1 ve N2 yetki
belgesi ile ilgili olarak:

1) Özmal taşıt
sayısının 10 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş
sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir.

(2) Birden fazla
sahibi bulunan taşıtlar, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine özmal taşıt
olarak kaydedilmez. Bu durumdaki taşıtlar bu Yönetmelikte belirtilen
esaslar çerçevesinde yetki belgeleri eki taşıt belgelerine sözleşmeli taşıt
olarak kaydedilebilir.

(3) Sözleşmeli
taşıt kullanım oranı hesabında;

a) M1 ve M2 yetki
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her özmal taşıt,

b) C2, (Mülga
ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) (…)(1), L1, L2, N1 ve
N2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her özmal taşıta karşılık,
aynı cinsten taşıt/taşıtlar,

c) B1, B2, D1 ve
D2 türü yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her özmal küçük otobüs
(minibüs) ve otobüs için, aynı cinsten küçük otobüs (minibüs) ve otobüs
cinsi taşıt/taşıtlar,

dikkate alınır.

(4) 6361 sayılı
Kanun kapsamında sağlanan taşıtlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde
sözleşmeli taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların,
finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi
sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya
finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu
taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen
düşülür.

(5) 24 üncü
maddenin üçüncü fıkrası ile 31 inci maddenin dördüncü fıkralarına göre
yapılan re’sen taşıt düşümleri veya yetki belgesi sahibinin talebi üzerine
yapılan taşıt düşümleri sonucu; bu maddede belirlenmiş özmal/sözleşmeli
taşıt kullanım oranının aşılması halinde, özmal/sözleşmeli taşıt kullanım
oranının aşıldığı tarihi takip eden 30 uncu takvim gününün sonunda
sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşıldığı cinsteki özmal/sözleşmeli
taşıtlar; en son ilave edilmiş olandan başlanılarak eski tarihe doğru, oran
sağlanıncaya kadar taşıt belgesinden re’sen düşülür.

(6) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
(Ek ibare:RG-10/1/2020-31004) Bu maddenin birinci
fıkrasının (ç) bendinde belirtilen K2 yetki belgesi sahipleri
için tanınmış hak saklı kalmak üzere, sözleşmeli taşıt kullanım imkanı verilmiş
diğer Yetki belgesi sahipleri, 6361 sayılı Kanun kapsamında doğrudan
kiracı olarak tarafı oldukları bir finansal kiralama sözleşmesiyle
edindikleri taşıtları, birinci fıkrada belirlenmiş olan oranlardan bağımsız
olarak ve özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere, yetki
belgesi eki taşıt belgelerine sözleşmeli olarak kaydettirebilirler.

Taşıtların
sadece bir yetki belgesine kayıtlı olma zorunluluğu

MADDE 26 – (1)
Taşıtlar, sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir.

Taşıt ve acente
için yapılacak sözleşmelerde uyulacak kurallar

MADDE 27 – (1)
Taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar
için yapılacak olan sözleşmelerin; tarafları ve imzalarını, taraflara
verilen yetki ve görevler ile hak ve yükümlülüklerini, mali konularını,
sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel
hükümlerini ihtiva etmesi şarttır. Bu fıkraya uygun olmayan sözleşmeler
Bakanlıkça reddedilir.

(2) Acentelik
sözleşmelerinde; taraflar ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki
ve görevler ile hak ve yükümlülüklerini, mali konuları, geçerli olduğu
yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel
hükümleri ihtiva etmesi şarttır.

(3)
Düzenlenecek/düzenlenmiş taşıt ve acentelik sözleşmelerinin hükümleri,
doğrudan sözleşmenin taraflarını bağlayıcı niteliktedir. Akit taraflar
arasında meydana gelen/gelecek olan herhangi bir ihtilaftan dolayı, ilgili
tarafların veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan Bakanlık sorumlu
tutulamaz.

(4) Bu maddeye
göre yapılacak olan sözleşmelerin asgari bedellerinin günün ekonomik
şartlarına uygun olması zorunludur.

(5) E-Devlet
üzerinden aşağıda belirtilen usul çerçevesinde elektronik taşıt/acentelik
sözleşmesi yapılabilir. Buna göre;

a) Taşıt/acente
sahibinin gerçek kişi olması,

b) Taşıt/acente
sahibi ile yetki belgesi sahibinin, birinci ve ikinci fıkralara göre
E-Devlet üzerinden sunulan sözleşmeyi karşılıklı olarak onaylamaları,

gerekmektedir.

(6) Bu madde ile
ilgili hususlar Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.

Taşıtlara unvan
veya kısa unvan yazdırma zorunluluğu

MADDE 28 – (1)
B1, B2, C2, C3, D1, D2 yetki belgesi ile A, L, M, N ve P türü yetki belgesi
sahipleri, unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları
4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine
görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

(2) Yetki belgesi
sahiplerinin veya talep edenlerin unvan ve/veya kısa unvanlarında, varsa
taşımacılığa ilişkin kullandıkları/kullanacakları sıfatların, yetki belgesinin
kapsamına veya kapsadığı faaliyete uygun olması şarttır.

(3) Yetki belgesi
sahipleri bir yetki belgesi için birden fazla kısa unvan kullanamazlar.

Taşıtlarda
taşıt kartı bulundurma zorunluluğu ve taşıt kartında yer alacak bilgiler

MADDE 29 – (1)
Yetki belgesi sahipleri, aslını veya E-Devlet üzerinden oluşturdukları
taşıt kartlarını taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu fıkraya aykırı
hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(2) Taşıt kartları
düzenlenirken, taşıt kartına, yetki belgesi sahibinin ticari unvanı, yetki
belgesinin türü ve numarası, taşıt kartının geçerlilik süresinin başlangıç
ve bitiş tarihi, taşıtın plakası, markası, cinsi, modeli, rengi, varsa kısa
unvanı ile kullanılacak kapsam ve benzeri bilgiler yazılır.

Taşıt
belgelerine kayıtlı taşıtların kullanılması ve istisnai haller

MADDE 30 – (1)
Yetki belgesi sahipleri; yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde sadece
kendi taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını kullanırlar. Bu fıkraya aykırı
hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(2) Aşağıdaki
istisnai hallerde, birinci fıkradaki hüküm uygulanmaz. Buna göre;

a) (Değişik:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) Yetki belgesi sahipleri; taşıma
başladıktan sonra gerçekleşen arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde
yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin
taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtları, değişikliğin gerçekleştiği andan
itibaren 24 saat içerisinde elektronik olarak Bakanlığa bildirmeleri
kaydıyla,

b) Pay sahipliği
bakımından hisselerinin asgari % 51’i aynı gerçek veya tüzel kişilere ait
olan tüzel kişilerin uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgelerinin eki
taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtlar; Bakanlıktan önceden izin alınmak
suretiyle bunlar arasında müştereken,

c) Yetki belgesi
sahipleri; 59 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamına giren
yabancı plakalı römork ve yarı römorkların çekilmesinde yetki belgesi eki
taşıt belgesinde kayıtlı taşıtları,

ç) Eşya
taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere yetki belgesi alan firmalar,
yurtiçinde yapacakları taşımalarda, her türlü sorumlulukları üstlenmeleri
kaydıyla, başka firmalar adına düzenlenen yetki belgesi eki taşıt
belgesinde kayıtlı bulunan yarı römork veya römorkları,

d) Adlarına M2
yetki belgesi düzenlenmiş firmalar, geçerli bir (Ek
ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) taşıma işleri organizatörü
R1 veya R2 yetki belgesine sahip olmaları halinde, yalnızca kargo tasnif ve
aktarma merkezi arasında yapacakları taşımalarda, başka firmalar adına
düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları,

kullanabilirler.
Bu fıkranın, (a) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma, (b)
bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma, (d) bendine uymayan
yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir.

(3) Yetki belgesi
sahibi, herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı olmayan
römork veya yarı römorklar kullanamaz. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere,
Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen
miktarda idari para cezası uygulanır.

(4) (Değişik:RG-15/11/2019-30949)
A1, B2, D2 ve servis taşımacılığı yapmak üzere D4 yetki belgesi olan
yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı
taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya
yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için
kullandıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma
verilir. Bu fıkraya göre, 1 takvim yılı içerisinde düzenlenen uyarmalardan
ilk tebliğ edilenin, tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün sonrasından
başlamak üzere, toplamda tebliğ tarihine bakılmaksızın beş kez uyarma
düzenlenmesi halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal
edilir.

Taşıtlarda
tadilat ve yakıt depoları

MADDE 31 – (1)
Araçlarda yapılan tadilatların, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında
Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş olması zorunludur.

(2) (Mülga:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer)(…)

(3) Soğutma
tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda soğutma tertibatının
çalıştırılması için gereken yakıt deposu haricinde yakıt deposu bulundurulamaz.
Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(4) Birinci, (Mülga
ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)(…)  ve üçüncü fıkralara
aykırı olan taşıtlar, durumun tespiti halinde yetki belgesi sahibinin yetki
belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu
Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra, herhangi bir yetki
belgesi eki taşıt belgesine yeniden ilave ettirilmek istenilmesi halinde
ise düşüm tarihinden itibaren altmış gün geçmedikçe ilave işlemi yapılmaz.

İKİNCİ
BÖLÜM

Taşıma
İşlerinde İstihdam Edilenler

Taşıma
işlerinde nitelikli ve yeterli personel istihdamı

MADDE 32 – (1)
Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleri süresince hizmetlerini yürütebilecek
niteliklere sahip ve yeterli sayıda personel bulundurmakla yükümlüdürler.

(2) Yetki belgesi
sahipleri, nitelikli ve yeterli sayıda personel istihdam etmemeleri
durumunda doğacak her türlü zarardan sorumludurlar.

(3) 3/9/2004
tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık
Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

Taşıma
işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları

MADDE 33 – (1)
Taşıma işlerinde istihdam edilenler aşağıdaki hak ve sorumluluklara
sahiptir:

a) Taşıma
işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir. Hizmet akdi yapılmadan
personel istihdam edilemez.

b) Yetki belgesi
sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını
zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar.

c) Taşıma
işlerinde istihdam edilenler üstlendikleri hizmetle ilgili görev ve
sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. İşyeri ve iş güvenliğini
tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar. Bu fıkranın (a) veya
(b) bentlerine uymayan yetki belgesi sahiplerine 3’er uyarma verilir.

(2) Yapılan
denetimlerde yetki belgesi sahiplerinin hizmet akdi yapmaksızın personel
istihdam ettiklerinin tespiti halinde durum (Değişik
ibare:RG-15/11/2019-30949) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığına bildirilir.

Şoförlerde
aranacak nitelik ve şartlar

MADDE 34 – (1)
Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin;

a) İlgili
mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,

b) Büyük otobüs
kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,

c) 66 yaşından gün
almamış olmaları,

ç) Tehlikeli madde
taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi
aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,

d) Uyuşturucu,
silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti
bağlayıcı ceza almamış olmaları,

e) Şoförlük
mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını
gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda
bir almaları,

şarttır. (Ek
cümle:RG-25/5/2018-30431) Ancak, adlarına C1 veya K2 yetki belgesi
düzenlenmiş gerçek kişilerin, yetki belgesi eki taşıt belgesinde sadece 1
adet kamyonet cinsi taşıtın kayıtlı bulunması ve bu taşıtı yetki belgesi
sahibinin kullanması halinde, bu yetki belgesi sahiplerinden mesleki
yeterlilik belgesi aranmaz.

(2) (Değişik:RG-10/1/2020-31004)
Birinci fıkranın;

a) (a) bendine
aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (l) bendinde,

b) (b), (c), (ç)
ve/veya (e) bendine aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendinde,

belirtilen miktarda
idari para cezası uygulanır.

Şoförlerin
çalışma ve dinlenme süreleri

MADDE 35 – (1)
Şoförler ve bunları çalıştıran yetki belgesi sahipleri, çalışma ve dinlenme
süreleri bakımından 20/7/1999 tarihli ve 4411 sayılı Kanunla katılmamız
uygun bulunan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan
Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) ile 13/10/1983
tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve
23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik
Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ
KISIM

Taşıma
Düzeni

BİRİNCİ
BÖLÜM

Yolcu
Taşıma Bileti, Taşıma Sözleşmesi, Bagaj, Taşıma Senedi ve Sevk İrsaliyesi

Yolcu taşıma
bileti

MADDE 36 – (1)
Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu taşıma bileti
düzenlenmesi zorunludur. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen miktarda idari para
cezası uygulanır.

(2) Yolcu taşıma
biletinde, yetki belgesi sahibinin; adı/unvanı, yetki belgesi numarası,
adresi, vergi kimlik numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
biletin seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihi ile yapılacak
seyahate ilişkin; kalkış ve varış yeri, hareket tarihi ve saati ile
yolcunun; Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, Türk vatandaşı değilse
uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, engelli olup
olmadığının yanında adı, soyadı, iletişim bilgisi, koltuk numarası ve
taşıma ücretinin yer alması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 5 uyarma verilir.

(3) Yetkili
acenteler aracılığı ile düzenlenen yolcu taşıma biletlerinde ise; ikinci
fıkradaki bilgilere ek olarak acentenin adı, unvanı, adresi, yetki belgesi
numarası ve vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik
numarası) yer aldığı bilgilerin/kaşenin bulunması/basılması zorunludur. Bu
fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(4) Yolcular için
ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.

(5) Yolcular için
ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu
taşınamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(6) Bir yolcuya
satılmış olan oturma yeri bir başkasına satılamaz. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(7) Yetki belgesi
sahipleri her seferde en fazla, 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan 2
personeli bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.

(8) Yetki belgesi
sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak
müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek, otobüs hareket
saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli
açık bilet düzenlemek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 5 uyarma verilir.

(9) Yetki belgesi
sahibi tarafından, yapılacak seferin iptal edilmesi halinde, bilet ücreti
hak sahibine iade edilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2
uyarma verilir.

(10) Yolcu taşıma
biletleri, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde e-bilet olarak da
düzenlenebilir.

Taşıma
sözleşmesi

MADDE 37 – (1)
Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. Bu
fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(2) Taşıma
sözleşmelerinde, yetki belgesi sahibinin adı/unvanı, yetki belgesi
numarası, adresi, vergi kimlik numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik
numarası), taşınan tarafın/tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve
varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün/günler ve
saat/saatler, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücretinin belirtilmesi ve her
seferde taşınan yolcuların (Mülga ibare:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer)(…)  Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarasının, Türk
vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasının veya varsa yabancı kimlik
numarasının, ad ve soyadlarının yazılı olduğu yolcu listesinin bulunması
zorunludur.(Ek cümle:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Ayrıca yolcunun
beraberindeki bagajıyla ilgili 38 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.
Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(3) Taşımayı
yapacak yetki belgesi sahibi tarafından, yapılacak taşıma sözleşmesine
uygun fatura veya fatura yerine geçen belge düzenlenmesi (Mülga
ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)(…)  zorunludur. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(4) (Mülga:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer)(…)

(5) Yolcular için
ayrılmış (Mülga ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)(…)
oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

Yolcu
taşımalarında bagaj

MADDE 38 – (1)
Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar, bagaj
sahibi yolcunun bilet bilgilerine göre iki parça olarak düzenlenmiş
etiketlerle etiketlenir. Bu etiketin bir parçası bagaja
bağlanır/yapıştırılır, diğer parçası ise, yolcu taşıma biletine
yapıştırılır ve yolcu bilgileri ile bagaj bilgileri elektronik olarak da
eşleştirilir. Yolcunun birden fazla bagajı olması halinde, bu fıkradaki
işlemler her bagaj için tekrarlanır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 10 uyarma verilir.

(2) Taşıtın bagaj
taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz. Bu fıkraya uymayan
yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(3) Taşımanın
yapıldığı taşıtta, yolcuların etiketlenmiş bagajları dışında hiçbir bagaj
taşınamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(4) Taşıtın izin
verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve
taşınamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(5) Yolcu
beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz. Bu fıkraya aykırı
hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(6) (Değişik:RG-10/1/2020-31004)
Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet
kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak
şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun
kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir. Gerekli hallerde,
yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel
sefer düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma
verilir.

(7) Yolcu
taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı,
patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki yolcu
eşyası, taşıtın bagaj bölümü de dahil olmak üzere taşınamaz. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

Taşıma senedi
ve sevk irsaliyesi

MADDE 39 – (1)
Yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında taşıma irsaliyesi ve taşıma senedi
düzenlenir.

(2) 6102 sayılı
Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıma senedinde taşımacı,
gönderen ve alıcının unvanları, adresleri, iletişim bilgileri, eşyanın
cinsi, miktarı, teslim alma ve teslim edilme yerleri, taşıma süresi, taşıma
ücreti, taşımacının vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik
numarası) belirtilmesi, taşıma irsaliyesinde ise; malın cinsi, miktarı,
kimin tarafından tevdi edildiği, nereye ve kime gönderildiği ile alınan
nakliye ücreti tutarı, sürücünün ad ve soyadı, taşıtın plakası, seri ve
müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihinin yer alması zorunludur.

(3) Yetki belgesi
sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule
göre düzenlenmiş sevk irsaliyesinin iki nüshası ile taşıma irsaliyesi ve
taşıma senedinin birer nüshasını taşıtlarında bulundurmaları zorunludur.

(4) Uluslararası
eşya taşımalarında, uluslararası geçerliliği olan belgeler ile gümrük
girişi, çıkışlarında nakil vasıtalarındaki malların mevcudu tespit edilip
mühürlendikten sonra gümrük idarelerince verilen/düzenlenen/onaylanan resmi
belgeler kullanılır ve taşıma senedi düzenlenmesi ve sevk irsaliyesi
bulundurma şartları aranmaz. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma
ve sözleşmelerin hükümleri saklıdır.

(5) Elektronik
olarak erişilmesi halinde, üçüncü fıkradaki zorunluluk aranmaz.

İKİNCİ
BÖLÜM

Sorumluluk,
Yükümlülük ve Haklar

Yetki belgesi
sahiplerinin ortak yükümlülükleri

MADDE 40 – (1)
Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları; bu sıfatla yapmış oldukları
faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen
sorumludurlar.

(2) Bir yetki
belgesi sahibinin taşıt belgesine sözleşmeli olarak kayıtlı taşıtların
sahipleri kendi nam ve hesabına taşıma yapamazlar. Bu fıkraya aykırı
hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(3) A1, A2, B2 ve
D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik
seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta
görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en
geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu
bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika
sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. (Mülga
cümle:RG-15/11/2019-30949) (…) (Ek cümle:RG-15/11/2019-30949) Yapılan
denetimlerde, bu fıkrada belirtilen yükümlülüğün yerine getirildiğinin
teyidi halinde, taşıma yapılan taşıttan taşıma sözleşmesinin ibrazı
istenilmez.

(4) (Değişik
ibare:RG-15/11/2019-30949) A1, B1 ve D1 ile kalkış veya varış yeri
Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi
sahipleri, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı
zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve
ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara
ait, 36 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 38 inci maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar,
seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun
meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS
sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. (Mülga
cümle:RG-15/11/2019-30949) (…)

(5) C2, C3, K1,
K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını
üstlendikleri eşyalara ait, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad,
unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse
uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel
kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini, herhangi bir araştırmaya
ve anlaşmazlığa mahal vermeden gönderinin yollanabilmesini ve alıcının
kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgileri tam ve doğru
olarak kaydetmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 5 uyarma verilir.

(6) C2, C3, K1,
K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını
üstlendikleri eşyalar için (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) taşıma
senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, (Değişik
ibare:RG-10/1/2020-31004) taşımanın yapılacağı taşıtın hareket
ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS
sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. (Mülga
cümle:RG-15/11/2019-30949) (…)

(7) C2, C3, K1,
K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında
teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve
teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde
eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan
yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(8) Eşya taşımaları
taşıma senetsiz yapılamaz. Yetki belgesi sahipleri, yaptıkları taşıma
sözleşmelerine uymakla yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere,
Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen
miktarda idari para cezası uygulanır.

(9) Yetki belgesi
sahipleri; eşya, kargo ve bagajları, teslim aldıkları andan teslim edinceye
kadar, eşyanın, kargonun veya bagajın tamamen veya kısmen kaybından,
zayiinden, hasara uğramasından, çalınmasından, güvenliğini sağlamaktan,
teslim aldıkları şeklini muhafaza etmekten, korunması ve taşınmasından
sorumludurlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine, zarar görenin
tazmin hakkı saklı kalmak üzere 10 uyarma verilir.

(10) G, F ve H
türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz ve
yaptıramazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen miktarda idari para
cezası uygulanır.

(11) (Değişik:RG-15/11/2019-30949)
R türü ve taşıma işleri organizatörü yetki belgesi sahipleri, C1
veya K2 yetki belgesi sahiplerine taşıma yaptıramazlar. Bu fıkraya uymayan
yetki belgesi sahibi taraflara ayrı ayrı 20 uyarma verilir.

(12) Karayolları
alt yapısı, işletilmesi, trafik, doğal afetler, meteorolojik şartlar ile
arıza ve kaza hali dahil, seyahat esnasında meydana gelen ve beklenmeyen
durumlarla ilgili olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan
sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış
noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi
halinde, yetki belgesi sahibi, imkan olduğu takdirde bir başka güzergahı
izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde yolcuyu güzergah üzerinde
yolcunun dilediği bir yere kadar götürmek veya yolcu, eşya ve kargoyu
hareket noktasına geri getirmekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde, yolcunun
eşyası ile eşya ve kargo sahibinin bütün hakları saklı olup, yetki belgesi
sahipleri herhangi bir ek ödeme veya benzeri talepte bulunamazlar. Bu
fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(13) L1 ve N2
yetki belgesi sahipleri, havayoluyla gelen/giden/gidecek veya göndericinin
tesliminde içeriğini gösterdiği veya kurumsal olarak hizmet verdikleri
firmalara ait eşyalar/yükler hariç, merkezi adres, şube ve acentelerinde,
kabul edecekleri 100 kilograma kadar eşyayı, elektronik olarak içeriğin
kontrol edilebildiği cihazla/cihazlarla kontrol etmeleri ve varsa elde
edecekleri verileri asgari 1 ay süreyle saklamaları ile bu verileri
gerektiğinde ilgili makamlarla paylaşmaları zorunludur. Bu fıkraya uymayan
yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(14) Yetki belgesi
sahibi tarafından taşınan eşya, kargo veya bagajın hasara uğraması halinde;
alıcıya veya yolcuya ayrıntılı bilgi verilir ve istenirse alıcı veya yolcu
haricindeki bir tanığın katılımıyla oluşturulacak kurul huzurunda eşya,
kargo veya bagaj açılarak hasarın kapsamı kendisine gösterilir ve bu durum
bir tutanakla tespit edilir. Herhangi bir itirazının olmaması halinde
teslim imzası alınarak teslim edilir.

(15)(Değişik
ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Araç tescilinin yapıldığı
tarihten itibaren 5 işgününü aşmayan ve taşıma yapılmayan taşıtlar
hariç olmak üzere, taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik
kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere,
Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) (Değişik
ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) bendinde  belirtilen
miktarda idari para cezası uygulanır.

(16) Posta
gönderilerinin karayoluyla taşınabilmesi için ayrıca 9/5/2013 tarihli ve
6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında yetki belgesi alınması
zorunludur.

(17) Yetki belgesi
sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette
bulunamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası
uygulanır.

(18) Yapılacak
faaliyetin kapsamına uygun bir yetki belgesi alınmadan veya geçerli yetki
belgesi olmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir
faaliyette bulunulamaz. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para
cezası uygulanır.

(19) Yetki belgesi
sahibi, bir ihbar veya şüphe halinde en yakın resmi güvenlik birimi
görevlileri huzurunda eşya, kargo veya bagajı kontrol ettirebilir.
Kontrolle ilgili bir tutanak düzenlenir.

(20) Bu
Yönetmeliğe göre yetki belgesi alanlardan;

a) K1 veya K3
yetki belgesi sahibi gerçek kişiler ile B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi
sahibi gerçek veya tüzel kişiler haricindeki yetki belgesi sahipleri,
firmalarında meydana gelen unvan, adres ve 13 üncü maddenin birinci
fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilere ilişkin değişiklikleri veya
acentelik sözleşmelerindeki değişiklikleri ile 14 üncü maddede belirlenmiş
sermaye şartını kaybedecek şekildeki sermaye azaltışlarını,

b) Yetki belgesi
eki taşıt belgesinde kayıtlı özmal taşıt/taşıtların; kazaya uğraması,
yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş
göremez duruma gelmesi ile plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt
cinsine ilişkin değişiklikleri,

değişikliğin
meydana geldiği tarihten itibaren doksan takvim günü içinde Bakanlığa
bildirmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5
uyarma verilir.

(21) Yetki belgesi
sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara
ilişkin değişiklikleri bildirinceye kadar, değişiklik öncesi Bakanlığa
bildirilmiş temsil ve/veya ilzama yetkili şahısların taleplerine göre iş ve
işlemler gerçekleştirilir.

(22) Yetki belgesi
sahipleri düzenledikleri yolcu taşıma bileti, taşıma sözleşmesi ve taşıma
senedine bu Yönetmeliğe aykırı hüküm koyamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(23) Yetki belgesi
sahipleri;

a) Olağanüstü hal,
gerginlik, buhran, kriz dönemleri ile seferberlik ve savaş hallerinde
ilgili alarm tedbirleri ile safhaları,

b) Afet ve acil
durumlar ile NATO harekatları/tatbikatları kapsamında yapılan/yapılacak
sözleşmeler,

ile nakliye
hizmetlerine yönelik planlar/sözleşmeler/protokollerle verilen görevleri
yerine getirmekle yükümlüdürler. Yapılan/yapılacak sözleşmelerin
uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir.

(24) Yetki belgesi
sahipleri, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda ön
görülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uygun olarak faaliyette
bulunmaktan sorumludurlar. Bu fıkraya aykırılığın tespiti halinde, bu durum
ilgili birime iletilir.

(25) Yetki belgesi
sahipleri, 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti
Kanunu çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu
fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(26) Uluslararası
eşya taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, 7/12/1993 tarihli ve 3939
sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Eşyaların Karayolundan Uluslararası
Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokol
hükümlerine uygun olarak gönderene ait eşyayı kontrol ettirebilirler.

(27) Yetki belgesi
sahipleri, çalıştırdıkları şoförlerinin;

a) Altışar aylık
süre ile yılda iki kez ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden
öğrenmek ve ceza puanı 50 ve üzerinde olanların eğitilmesi ve kendi iç
denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almakla,

b) Milli Eğitim Bakanlığınca
yetkilendirilen özel mesleki yeterlilik kurslarından yılda en az 7 saat
süreyle %70’i pratik ve %30’u ise teorik bölümden oluşan güvenli sürüş
eğitimini almalarını sağlamakla,

yükümlüdürler. Bu
fıkranın (a) bendine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası
uygulanır. Bu fıkranın (b) bendine aykırı hareket edenlere 5 uyarma
verilir.

(28) Yetki belgesi
sahipleri, 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz
şoförleri çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere,
Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen
miktarda idari para cezası uygulanır.

(29) H, R ve T
türü yetki belgesi sahipleri hariç olmak üzere, diğer yetki belgesi
sahipleri; bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, Bakanlığa
bildirdikleri merkez ve/veya şube listesinde kayıtlı şubeleri ile varsa
acente listesinde kayıtlı acentelerinin adreslerinde H, R ve T türü yetki
belgesi sahipleri ise sadece yetki belgesi üzerinde bulunan adreslerinde
yürütmekle yükümlüdürler. Yetki belgesi sahipleri, Bakanlığa bildirilmeyen
yerlerde faaliyette bulunamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 10 uyarma verilir.

(30) Yetki belgesi
sahipleri, çevreyi ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğini önleme
amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerini bilmek ve faaliyetlerini
bunlara uygun olarak yürütmekten sorumludurlar. Bu fıkraya aykırı hareket
edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(31) Yetki belgesi
sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki
taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf
ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren (Mülga
ibare:RG-15/11/2019-30949) (…) aylık dönemler halinde elektronik
ortamda arşivlemek ve bu veriyi (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) takip
eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek
zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2
uyarma verilir.

(32) Yetki belgesi
sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlıkça yayımlanan düzenleyici
işlemlere uymakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine
10 uyarma verilir.

(33) Yetki belgesi
sahipleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve
yardımcı personel ile sefere göndermek, şoförlerinin sürücü mesleki
yeterlilik belgelerinin yanlarında bulunup bulunmadığını kontrol etmek,
teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmak,
güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla
yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para
cezası uygulanır.

(34) Yetki belgesi
sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde,
mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve
faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;

a) B1, C2, D1, L1,
L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet
üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine
sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri,

b) A türü ile B2,
C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği
haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici
türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz
kişiyi istihdam etmeleri,

c) Adlarına birden
fazla yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, ayrı ayrı
yetki belgeleri için uygun mesleki yeterlilik belgesine sahip olması
kaydıyla, aynı kişileri beyan edebilmesi,

ç) Bu fıkranın
(a), (b) ve (c) bentlerine göre istihdam edilen/edilecek mesleki yeterlilik
belgesi sahibi kişilerin, yetki belgesi sahibinin çalışanı olduğuna dair
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge ile bunlardan yabancı uyruklu
olanlar için ayrıca noter onaylı pasaport örneği ve oturma izninin
bulunması,

zorunludur. Ancak
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartın sağlanamaması veya sonradan
kaybedilmesi halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine
sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün
içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından
istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile sağlamaları şarttır. Bu fıkranın (a)
ve/veya (b) bentlerine muhalefet eden yetki belgesi sahiplerine, her yetki
belgesi ve her bent için ayrı ayrı olmak üzere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası
uygulanır.

(35) Yetki belgesi
sahipleri, kendi adlarına acentelerinin acentelik sıfatıyla yapmış
oldukları faaliyet ve işlemlerden sorumludurlar.

(36) Yetki belgesi
sahipleri, kişisel verilerin korunmasına ilişkin;

a) İlgili mevzuat
hükümlerine uymakla,

b) Kişisel
verilerin korunmasına yönelik güvenlik politikası belirlemekle ve kişisel
verilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini ve kişisel verilerin
tutulduğu sistemlerin ve kişisel verilere erişim sağlamak için kullanılan
uygulamaların güvenliğini sağlamak ve buna yönelik uygun teknik ve idari
tedbirler alarak, teknolojik imkânlar göz önünde bulundurmak suretiyle,
muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlamakla,

yükümlüdürler. Bu
fıkraya aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir.

(37) Yetki belgesi
sahipleri, taşıdıkları eşya ve kargonun; satılması, sevk edilmesi ve
ticareti yasaklanmış olan bir eşya veya kargo olmamasından sorumludurlar.

(38) Yetki belgesi
sahipleri, verdikleri hizmetlerden engellilerin kolaylıkla ve yeterli
derecede yararlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu
fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(39) Yetki belgesi
sahipleri, yolcu ve gönderilere ait bilgilerin gizliliği ve güvenliğine
ilişkin; yolcu ve gönderilerle ilgili her türlü bilgiyi açığa vurmaları,
yolcunun bagajı veya gönderileri açmaları, içlerinde ne olduğunu
araştırmaları, üçüncü kişilere bilgi vermeleri veya herhangi birinin
bunları yapmasına neden olmaları ile gönderileri zapt veya yok etmeleri
yasaktır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(40) Yetki belgesi
sahipleri, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak
tedbirleri almak, yolcu, eşya ve kargoyu güvenli bir şekilde taahhüt ettiği
yere kadar götürmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere,
Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen
miktarda idari para cezası uygulanır.

(41) Yetki belgesi
sahipleri;

a) Çalışanlarının
ücret ve çalışma şartlarına,

b) Şoförlerin
çalışma ve dinlenme sürelerine,

c) Araçların
ağırlık ve boyutlarına,

ç) Yol ve araç
güvenliğine,

d) Çevrenin
korunmasına,

ilişkin kurallara
uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.

(42) Yetki belgesi
sahipleri; yolcu ve eşya taşımalarının ilgili kanunlara, kararnamelere,
yönetmeliklere ve diğer mevzuata, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve
sözleşmelere uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.

(43) Yetki belgesi
sahiplerinin sorumluluğu ve yükümlülüğü ile ilgili olarak, uluslararası
anlaşmalar ve sözleşmelerde yer alan hükümler saklıdır.

(44) Yetki belgesi
sahipleri, 60 ıncı maddenin yedinci fıkrasına aykırı olarak taşıma yapacak
yabancı plakalı taşıtlara yük ve/veya yolcu veremez. Bu fıkraya uymayan
yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir.

(45) Yolcu
terminalleri ile tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı faaliyetinde bulunan
yetki belgesi sahipleri, “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifeleri ile
“onaylanmış” zaman tarifelerine uymak zorundadırlar. Bu fıkraya aykırı
hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde
belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(46) Bu maddenin üçüncü,
dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü  maddenin üçüncü
ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında
öngörülen yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir. Bu
fıkrada belirtilen hükümlere göre Bakanlığa aktarılan verilere ilişkin
sorumluluk, yetki belgesi sahibine aittir.

(47) (Mülga:RG-15/11/2019-30949)
(…)

(48) Bu Yönetmelik
hükümleri ile Bakanlık talimatlarına göre verilen süre içinde Bakanlığa
verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen yetki belgesi
sahiplerinden aynı mahiyetteki bilgi ve belgeler ikinci kez istenilir. Buna
rağmen istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi halinde,
yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesi kapsamında izin verilen
faaliyetleri geçici olarak durdurulur. Yetki belgesi sahipleri,
kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermelerini müteakip,
faaliyetlerine izin verilir.

(49) 213 sayılı
Kanun hükümleri ile diğer mali mevzuat düzenlemeleri saklıdır.

(50) (Ek:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) C2, C3, K1, K3, L, M, N ve P türü yetki belgesi sahipleri
yapacakları taşımalarda yükü verenlerin G, H veya taşıma işleri
organizatörü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunup bulunmadıklarını
sorgulamakla yükümlüdürler.

(51) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
Ticari olarak uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak üzere yetki
belgesi alan firmalar, yurtdışından getirmeleri kaydıyla taşınma eşyasını
da taşıyabilirler.

Yolcu
taşımacılığı faaliyetinde bulunanların yükümlülükleri

MADDE 41 – (1)
Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz. Bu fıkraya aykırı hareket
edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde
belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(2) A türü yetki
belgesi sahiplerinden;

a) Kamu kurum ve
kuruluşlarının yurtiçi taşıma hizmetini yapmak üzere A1 yetki belgesi
alanların, (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) sözleşme
yaptığı kamu kurumu haricinde yolcu taşımacılığı yapmaları,

b) Kara sınır
kapısı bulunan illerimizde uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak
üzere A2 yetki belgesi alanların, yetki belgesini kullanmak üzere aldığı
sınır kapısı dışında faaliyet göstermeleri,

yasaktır. Bu
fıkranın, (a) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir.
Bu fıkranın, (b) bendine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası
uygulanır.

(3) 14/9/1972
tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği
Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acentalığı
belgesine sahip olanların, yaptıkları organizasyonlarda verecekleri
hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde;
A1, A2, B1, B2, D1, D2 ve/veya D4 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları
veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları
şarttır. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası
uygulanır.

(4) Yolcu
taşımacıları, taşıma sırasında yolcuya ikram ettikleri yiyecek ve içecek
maddelerinin 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olmasından sorumludurlar. Bu fıkraya
aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir.

(5) (Mülga:RG-15/11/2019-30949)

(6) Yolcu
taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve
çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edemez,
çalıştıramaz ve bunlardan yararlanamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 5 uyarma verilir.

(7) Yolcu
taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle
uzun süreli sohbet etmelerini ve ses ve görüntü cihazlarını yönetmelerini
önlemek, yol ve seyir güvenliğini tehlikeye düşürmemek için gerekli
tedbirleri almakla yükümlüdürler. Seyahat esnasında ses ve görüntü
cihazlarının yönetimi yardımcı personel tarafından yapılır. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.

(8) B1 ve/veya D1
yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren doksan
gün içinde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak,
bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmek, kurulacak sitede geçerli
hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile kendilerine
ait iletişim ve benzeri bilgilere yer vermekle, bu bilgilerden herhangi
birisinin değişmesi halinde ise en geç 24 saat içinde değişen bilgileri
güncellemekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5
uyarma verilir.

(9) Yetki belgesi
sahiplerinin, sefere gönderdikleri taşıtları kullanan taşıt şoförü ve
yolculara hizmet eden personel; trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye
düşürecek, yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve
davranışlarda bulunamazlar. Bu fıkrada belirtilen personelin mesleki
saygınlığını kaybetmesi halinde, bu personelin iş akdinin yetki belgesi
sahibince fesh edilmesi zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 20 uyarma verilir.

(10) Yolcu
taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında, yolcularını
bilgilendirme amaçlı duyurular dışında, ortama sesli ve/veya görüntülü
yayın veremezler. Bu taşıtlarda sesli ve/veya görüntülü yayın yapılmak
istenilmesi halinde; bu yayınların bireysel (kapalı devre) yapılmasını
sağlamakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5
uyarma verilir.

(11) Yolcu
taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında her 9 koltuk için en az
1 adet boyun korsesi bulundurmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

(12) Yolcu
taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal
dışındaki indirme bindirme ceplerinde yolcu indirip bindirebilmesi için, bu
ceplere UKOME’nin ve/veya il ve/veya ilçe trafik komisyonlarının izin
vermesi gerekir.

(13) Tarifeli
yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır.
58 inci maddeye göre düzenlenmiş taşıma hatlarında belirlenen noktalar veya
bu maddenin onikinci fıkrasında belirtilen yerler dışında yolcu indirilip
bildirilemez. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası
uygulanır.

(14) Grup yolcu
taşımacılığında; seyahatin başladığı veya bittiği nokta aynı olmak üzere,
otomobil ile 20 koltuk kapasitesine kadar olan otobüslerde en az 1, 20
koltuk kapasitesinin üzerinde olan otobüslerde ise en az 2 kişiden oluşan
ve otomobillerde sadece 1, 20 koltuk kapasitesine kadar olan otobüslerde en
fazla 3, 20 ile 30 arasında koltuk kapasitesine sahip otobüslerde en fazla
5, 30 koltuk ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde ise en fazla 6
grup yolcunun taşınması yapılabilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 10 uyarma verilir.

(15) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
Servis taşımaları yapmak üzere yetki belgesi alanlar, bu yetki
belgesiyle servis taşımacılığı faaliyetinden başka faaliyette bulunamazlar.
Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası
uygulanır.

Acentelerin
yükümlülükleri

MADDE 42 – (1)
G ve F türü yetki belgesi sahipleri, adlarına bilet satışı veya taşıma
senedi tanzim edecekleri yetki belgesi sahipleriyle, acentelik sözleşmesi
yaparak bunları yetki belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar. G ve F türü
yetki belgesi sahipleri, sadece sözleşme yaparak yetki belgelerine kayıt
ettirdikleri yetki belgesi sahipleri adına iş ve işlem yapabilirler. Bu
fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Kargo ve
dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri

MADDE 43 – (1)
M ve P türü yetki belgesi sahipleri, adreslerinde teslim edilmek veya ödenmek
üzere dağıtıma götürülüp de herhangi bir nedenle dağıtım imkanı
sağlanamayarak alıcılarına haber kağıdı bırakılmış  olan
kargoları/gönderileri, teslimat adresine en yakın olan merkez, şube veya
acentelerinde toplam 3 gün süreyle bekletmek, bu süre sonunda alıcısı
tarafından teslim alınmayan kargoları/gönderileri ise, gönderene iade
etmekle yükümlüdürler. Ancak kargo/dağıtım işletmecisinin bu süre
içerisinde gönderiyi ikinci defa adrese teslim etme zorunluluğu
bulunmamaktadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma
verilir.

(2) M ve P türü
yetki belgesi sahipleri, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad,
unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse
uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını, tüzel
kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini, herhangi bir araştırmaya
ve anlaşmazlığa mahal vermeden kargonun/gönderinin yollanabilmesini ve
alıcının kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgileri tam ve
doğru olarak kaydetmek ve T.C. kimlik/vergi/pasaport numarası hariç olmak
üzere, bu bilgileri kargo/gönderi üzerine yazmakla yükümlüdürler. Bu
fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(3) (Değişik:RG-15/11/2019-30949)
M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi
için, taşıma senedi ile birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, (Değişik
ibare:RG-10/1/2020-31004) taşımanın yapılacağı taşıtın hareket
ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS
sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Ancak, adi posta ve/veya tebligat
evrakının bir kap (torba/kap/kafes) içerisine konularak gönderilmesi
halinde bu kap tek bir kargo/gönderi olarak değerlendirilir.

(4) M ve P türü
yetki belgesi sahipleri, havayoluyla gelen/giden/gidecek veya göndericinin
tesliminde içeriğini gösterdiği veya kurumsal olarak hizmet verdikleri
firmalara ait kargolar/gönderiler hariç sevk edecekleri diğer
kargoları/gönderileri, kargo hizmetlerini yürüttükleri tasnif ve aktarma
merkezlerinde, elektronik olarak içeriğin kontrol edilebildiği cihazla/cihazlarla
kontrol etmeleri ve varsa elde edecekleri verileri asgari 1 ay süreyle
saklamaları ile bu verileri gerektiğinde ilgili makamlarla paylaşmaları
zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(5) M ve P türü
yetki belgesi sahipleri veya onlar adına faaliyet gösteren acenteler,
gerçek kişilere ait kargoları/gönderileri, göndericinin izniyle içeriğini
kontrol ederek kabulünü yapmak zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(6) M ve P türü
yetki belgesi sahipleri, teslimi mümkün olamayan adreslere teslim etmek
üzere kargo/gönderi kabulü yapamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 10 uyarma verilir.

(7) M ve P türü
yetki belgesi sahipleri, gönderici tarafından talep edilmesi halinde,
teslim edecekleri kargoları/gönderileri, şubelerinde veya acentelerinde
alıcılarına teslim edebilirler.

(8) M ve P türü
yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları kargoyu/gönderiyi, teslim
aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç 2 gün, yurtiçi
taşımalarda en geç 3 gün, uluslararası taşımalarda ise en geç 15 gün içinde
taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına
ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5
uyarma verilir.

(9) M ve P türü
yetki belgesi sahipleri, taşıdıkları kargonun/gönderinin alıcısına
tesliminde, alıcının talebi ve kargonun/gönderinin alıcı/gönderici
tarafından açılmasının kabulü halinde, bu talebi yerine getirmek
zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma
verilir.

(10) M ve P türü
yetki belgesi sahipleri:

a) Yapacağı
hizmetin nitelik olarak kalitesini arttırabileceği gibi, teslim süresini de
kısaltabilir.

b) Yapılan rutin
hizmetlerin dışında, özel olarak taahhüt ettiği kargo/gönderi hizmetini
taahhüdüne uygun olarak yerine getirmek zorundadır.

c) Bu fıkranın (a)
ve (b) bentlerinde belirtilen özel hizmeti yerine getirmek için, 56 ncı
maddede belirlenen yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

Bu fıkraya uymayan
yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

Terminal
işletmecilerinin yükümlülükleri

MADDE 44 – (1)
Sebze ve meyve toptancı halleri hariç olmak üzere, yurtiçi ve uluslararası
eşya/kargo taşımaları ile iliçinde yolcu, eşya veya kargo taşımacılık
faaliyetinde bulunanlardan terminal zorunluluğu aranmaz.

(2) T türü yetki
belgesi sahipleri, bu Yönetmelikte belirtilen sorumluluk ve yaptırımların
muhatabı olmak üzere, yapmış oldukları hizmetin bir kısmını başkasına
devredebilirler veya yaptırabilirler.

(3) T türü yetki
belgesi sahipleri;

a) Terminallerde
faaliyet gösteren taşımacı ve acenteler ile diğer işletmecilere fatura
ettikleri ortak giderlerle ilgili şeffaf olmak ve bu hususta yeterli, açık
ve anlaşılır bilgi vermekle,

b) Terminallerde
yeterli sayıda personeli olan güvenlik ve temizlik birimleri oluşturmak ve
bu hizmetleri yürütmekle,

c) Alt ve üst
yapıya ilişkin özellikleri sürekli olarak faal, çalışır ve kullanılır
durumda bulundurmak ve bu hizmetleri yürütmekle,

ç) Yolcuların
bagajlarını taşıyabilmeleri için, yeterli sayıda bagaj taşımaya mahsus
kullanımı ücretsiz araç ve gereç bulundurmakla,

d) Bakanlıkça
belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarını kolayca
görülebilecek uygun yerlere asmak, yerleştirmek ve bulundurmakla,

e) Terminallerde
ve çevresinde yolcuları rahatsız edecek şekilde, yolcuları yönlendirmek
için personel istihdam edilmesine, çalıştırılmasına ve bunlardan
yararlanılmasına izin vermemek ve bunları önlemekle,

f) Terminal kapalı
alanlarında satılan gıda ürünlerinin 5996 sayılı Kanuna uygun olmasını kontrol
ettirmekle,

g) Terminallerin
kapalı alanlarında tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı,
patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki maddeler
ile pis koku yayan maddelerin bulundurulmasını, satışını ve ticaretini
engellemekle,

ğ) İşlettikleri
terminallerde yetki belgesiz taşımacılık ve acentelik faaliyetinde
bulunulmasına ve taşıt kartı olmayan taşıtların terminale giriş/çıkışına
izin vermemek ve bunları önlemekle,

yükümlüdürler. Bu
fıkranın, (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerine uymayan yetki
belgesi sahiplerine, her bent için 5 uyarma verilir.

(4) T1 ve T2 yetki
belgesi sahipleri tarafından, terminalin bakımı, onarımı, korunması ve
işletme giderlerinin karşılanması ve kâr amacıyla yürütülecek faaliyetlerle
ilgili olarak:

a) Yetki belgesi
sahiplerinin, müşterilerine ücretsiz şehiriçi ulaşımı sağlayan
taşıtlarından, taşıt başına günlük, haftalık veya aylık makul bir ücret
alınabilir, bunların her giriş ve çıkışları için ayrıca ücret alınamaz.

b) Çıkış yapan yetki
belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine kayıtlı her taşıt başına makul bir
ücret alabilir. Ancak, sadece yolcu indirmek üzere terminale giren
taşıtlardan ücret alınmaz.

c) Park alanlarını
kullanan taşıtlardan park sürelerine göre makul bir ücret alınabilir.
Ancak, yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal
içinde bulunan genel park alanlarını kullanan özel ve resmi otomobillerden
25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret alınmaz. Bu durumdaki
otomobillere genel park alanlarının dışında terminal içinde özel bir park
alanı tahsis edilmesi halinde ise söz konusu ücretsiz süre ikiye katlanarak
50 dakika olur. Ancak, özel park yerinin olması, genel park yeri hakkını
ortadan kaldırmaz. Bu bende uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma
verilir.

(5) T1 ve T2 yetki
belgesi sahipleri, terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara
ilişkin, taşıt plakaları ile giriş/çıkış saatlerini tam ve doğru olarak
kaydetmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5
uyarma verilir.

(6) T1 ve T2 yetki
belgesi sahipleri, terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara
ilişkin, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşıtın/taşıtların
giriş/çıkış yaptığı saatten en geç 24 saat sonrasına kadar Bakanlığın
U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(7) T1 ve T2 yetki
belgesi sahipleri, hizmetlerini yürüttükleri merkezlerde, yolcuların
otobüse binmeden önce, taşınacak yolcu ve bu yolculara ait bagajları,
elektronik olarak içeriklerinin kontrol edilebildiği cihazla/cihazlarla
kontrol etmeleri zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5
uyarma verilir.

Gönderenin ve
yolcuların sorumluluğu

MADDE 45 – (1)
Gönderen, gönderilerini, ilgili kanunlara ve diğer mevzuata uygun bir
şekilde taşımayı yapacak yetki belgesi sahibine teslim etmekten sorumludur.

(2) Gönderen;
eşyanın cinsi, miktarı, nitelikleri, istifleme şekli, kalkış ve varış
noktası, alıcının adı ve adresi ile kimliğini ibraz etmek suretiyle kendi
adres ve kimlik bilgileri gibi diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak
yetki belgesi sahibine bildirmek zorundadır. Yanlış ve eksik bildirimlerden
doğacak sorumluluk gönderene aittir. Yetki belgesi sahibi, gönderenin
bildirmek zorunda olduğu bilgileri vermemesi halinde taşımayı yapmaz.
Taşımayı yaparsa, sorumluluk yetki belgesi sahibine ait olur.

(3) Gönderen;
bulundurulması, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşyayı
veya kargoyu gönderemez, yetki belgesi sahipleri de bunu taşıyamaz. Aykırı
hareket halinde gönderen ve yetki belgesi sahibi sorumlu olur.

(4) Gönderen;
gönderilerini teslim etmeden önce taşımayı gerçekleştirecek gerçek veya
tüzel kişiliğin yetki belgesi sahibi olup olmadığını kontrol
etmekten/ettirmekten sorumludur.

(5) Yolcular,
trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer yolcuları rahatsız
edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamazlar.
Taşıtın teknik donanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir cihazı
kullanamazlar.

(6) Yolcular
seyahat süresince yolcu taşıma biletlerini yanlarında bulundurmak
zorundadırlar.

(7) Gönderenler ve
yolcular taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uyarlar,
aksi halde doğacak sonuçlardan sorumlu olurlar.

Hizmetten
yararlananların hakları

MADDE 46 – (1)
Yetki belgesi sahiplerinin bu Yönetmelik kapsamında verdikleri hizmetlerden
yararlananların, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun hükümlerinden doğan hakları saklıdır.

(2) Yetki belgesi
sahipleri hizmetten yararlananlara kusursuz hizmet vermek zorundadırlar.
Kusursuz hizmet, hizmetten yararlananların hakkıdır.

ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM

Sigorta

Sigorta
yaptırma zorunluluğu

MADDE 47 – (1)
Yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri; yolcular ile sürücüler ve
bunların yardımcılarına gelebilecek bedeni zararlar için, bu Yönetmelikte
belirtilen zorunlu sigortaları yaptırmak zorundadırlar. Bu fıkraya aykırı
hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(2) Uluslararası
yolcu taşımalarında, seyahatin Türkiye hudutları dışındaki bölümü ile
ilgili sigorta konusu Hazine Müsteşarlığınca yapılan düzenlemelere tabidir.

Yapılması
zorunlu sigortalar

MADDE 48 – (1)
Bu Yönetmelik kapsamındaki yolcu taşımalarında; 2918 sayılı Kanunda
tanımlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası ile 3/6/2007 tarihli ve 5684
sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan karayolu yolcu
taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, yaptırılması zorunlu olan
sigortalardır.

Sigortasız
taşıma yapılamayacağı

MADDE 49 – (1)
Bu Yönetmelik kapsamında yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacaklar,
zorunlu mali sorumluluk sigortası ve karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk
ferdi kaza sigortası bulunmayan taşıtlarını sefere çıkaramazlar. Bu fıkraya
aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci
fıkrada belirtilen sigortaları olmayan taşıtların terminallerden
çıkışlarına ve trafiğe katılmalarına yetkili görevliler tarafından izin
verilmez.

DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM

İstatistik,
Bilgi Paylaşımı, Kamu Hizmeti Yükümlülüğü ve Sözleşmesi,

Olağanüstü
Hal ve Savaşta Taşımanın Planlanması

İstatistik

MADDE 50 – (1)
Bakanlıkça, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin genel seyrinin tespiti ve
politika oluşturulması bakımından bu faaliyetlere ilişkin güvenilir
verilere dayalı istatistikler oluşturulur.

(2) Bakanlık
oluşturduğu istatistikleri gerektiğinde yayımlar.

Bilgi paylaşımı

MADDE 51 – (1)
Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler, bu faaliyetleri yürüten gerçek ve
tüzel kişiler ile kullanılan araçlara ait Bakanlıkça elektronik ortamda
tutulan verilerin ilgili kamu idareleriyle; ilgili kamu idarelerince
elektronik ortamda tutulan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulan verilerin de
Bakanlıkla paylaşımı esastır.

(2) Bakanlıkça
gerek görülmesi halinde; birinci fıkraya göre Bakanlıkça elektronik ortamda
tutulan veriler, tabi olduğu usul ve esaslar ilgili bakanlıklarca
yayımlanan yönetmeliklerle belirlenen ve ilgili kamu idarelerinin
denetimine tabi kuruluşlarla; bu kuruluşlarca elektronik ortamda tutulan
veriler de Bakanlıkla paylaşılır.

(3) Elektronik
ortamda paylaşılan verilerin gizliliğinin korunmasından veriyi alan taraf
sorumludur. Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar yapılacak
protokollerle belirlenir.

Kamu hizmeti
yükümlülüğü ve sözleşmesi

MADDE 52 – (1)
Milli güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren hususlarda Bakanlık,
toplumsal ihtiyaçları ve çevre faktörlerini dikkate alarak yeterli
ulaştırma hizmetinin sağlanması amacıyla ya da göç, afet ve acil durumlar,
NATO harekatları/tatbikatları ile toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve
benzeri hallerde, belli yolcu ve eşya gruplarına özel ücret ve zaman tarifeleri
ile güzergah belirlemek suretiyle, yetki belgesi sahiplerine kamu hizmeti
yükümlülüğü getirerek bunlarla sözleşme akdedebilir.

(2) Kamu hizmeti
sözleşmesinde yer alan hükümler, aynı hizmeti gören diğer yetki belgesi
sahipleri aleyhine veya lehine sonuçlar doğuramaz.

(3) Bakanlık
gerektiğinde kamu hizmeti sözleşmesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle
ilgili ihale yapabilir.

(4) Kamu hizmeti
yükümlülüğü işletme, taşıma ve tarife yükümlülüklerinden oluşur. Buna göre;

a) İşletme
yükümlülüğü, yetki belgesi sahiplerine taşıma hizmetleri ile ilgili
süreklilik, düzenlilik ve yeterlilik hususlarında belirlenmiş standartların
sağlanmasına yönelik olarak getirilen işletme yükümlülüğünü,

b) Taşıma
yükümlülüğü, yetki belgesi sahiplerine kamu hizmeti yükümlülüğü olarak
getirilen yolcuları ve eşyayı öngörülen rayiçlerde ve öngörülen şartlara
tabi olarak taşıma yükümlülüğünü,

c) Tarife
yükümlülüğü, özellikle bazı yolcu gruplarına, bazı eşya ve kargo türleri
veya bazı güzergahlar için, yetki belgesi sahiplerinin ticari çıkarları ile
uyuşmasa da Bakanlık tarafından tespit edilmiş ve onaylanmış tarifelere
uyma yükümlülüğünü,

ifade eder.

(5) Yetki belgesi
sahiplerine getirilen işletme, taşıma veya tarife yükümlülüklerinden dolayı
ilgili yetki belgesi sahibinin ekonomik açıdan zarar görmesi durumunda, söz
konusu yetki belgesi sahibi kamu hizmeti yükümlülüğünün kısmen veya tamamen
ortadan kaldırılmasına veya önemli değişiklikler yapılmasına yönelik olarak
Bakanlığa başvurabilir. Bu talep, Bakanlığa en az doksan gün önceden ihbarlı
olarak bildirilir. Bakanlık, söz konusu hizmetin ihbar tarihinden itibaren
bir yıla kadar sürdürülmesi konusunda ısrar edebilir ve bunu ihbar
süresinin bitiminden en az otuz gün önce ilgili yetki belgesi sahibine
bildirir.

(6) Bakanlık,
beşinci fıkrada belirtilen şekilde ihbarlı talep yapılması halinde,
getirdiği kamu hizmeti yükümlülüklerinden feragat edebilir.

(7) Bakanlık,
beşinci fıkrada belirtilen şekilde yapılan ihbarlı taleplerde kararlarını,
işletme ya da taşıma yükümlülükleri söz konusu olduğunda başvurunun
yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde, tarife yükümlülükleri bakımından
ise 6 ay içinde alır.

(8) 25/10/1983
tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu hükümleri saklıdır.

Seferberlik ve
savaş hali, gerginlik ve buhran dönemleri ile afet ve acil durumlarda
taşımanın planlanması

MADDE 53 – (1)
Hükümet otoritesinin ve Devlete olan güvenin devamlılığını sağlayabilmek
amacıyla, seferberlik ve savaş hali ile afet ve acil durumlarda uygulanmak üzere,
Bakanlıkça hazırlanan planlar; ilgili kuruluşlar ve yetki belgesi
sahipleriyle işbirliği içerisinde uygulamaya konulur.

(2) 16/7/1965
tarihli ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü
Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun ve ilgili mevzuat
hükümleri saklıdır.

BEŞİNCİ
KISIM

Tarifeli
Taşımalar, Özellik Arzeden Faaliyetler ve Uluslararası Taşımalar

BİRİNCİ
BÖLÜM

Tarifeli
Taşımalar

Taşıma hattı ve
taşıma güzergahına uyma zorunluluğu

MADDE 54 – (1)
(Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) Tarifeli olarak faaliyet
gösterecek A1, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri ile kalkış veya varış yeri
Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi
sahipleri, belirlenmiş olan ve hat çizelgesinde kayıtlı taşıma hattı
ve/veya taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında uymak zorundadır.
Bakanlıkça düzenlenecek hat çizelgesi elektronik belge olarak da
düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma
verilir.

Hat sayısı

MADDE 55 – (1)
(Değişik:RG-15/11/2019-30949) A1, B1 ve D1 yetki belgesi
sahiplerinden; B1 yetki belgesi sahiplerine uluslararası ve/veya yurtiçi,
D1 ve tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1 yetki belgesi sahiplerine
yurtiçi olmak üzere, tarifeli taşımalarda kullanabileceği kayıtlı
taşıtların karşılayacağı kadar taşıma hattı verilir. Düzenlenen hatlar,
seferlerin doluluk oranları ve verimliliği gözetilerek uzatılır, azaltılır
veya kaldırılır.

(2) D4 yetki
belgesi sahiplerine tarifeli taşımalar için asgari bir hat verilir. Daha
fazla verilecek hat sayısı, Bakanlıkça belirlenir.

(3) B1 yetki
belgesi sahiplerinin, bir yerleşim yerine veya bir ülkeye, D1 yetki belgesi
sahiplerinin ise bir yerleşim yerine yönelik taşıma hatlarında yapacağı
birden fazla sefer için, faaliyette bulunacağı taşıma hattının mesafesi,
taşıt belgesinde kayıtlı taşıt sayısı, sefer başına ortalama yolcu sayısı,
doluluk oranı ile mola, ara duraklar ve/veya gümrükte geçen süreler de
dikkate alınarak günlük, haftalık ve/veya aylık toplam sefer sayısı
belirlenir. Yetki belgesi sahibine verilmiş hat sayısı ile bu hatlardaki
seferleri karşılayacak taşıt sayısının kaybedilmesi halinde, mevcut taşıt
sayısına göre yapabileceği hat ve sefer sayısının yeniden belirlenmesi
zorunludur.

(4) B1 yetki
belgesi sahiplerine uluslararası taşıma hattı verilebilmesi için; taşıma
yapılacak ülkede yerleşik bir firma ile karşılıklı olarak kullanacakları
taşıma hatları için imzalanmış ve her iki ülkenin resmi makamlarınca
onaylanmış bir anlaşmanın Bakanlığa sunulması şarttır.

(5) B1 yetki belgesi
sahiplerine verilen taşıma hatlarında yapılacak seferlere karşılık, izin
verilen sefer sayısına dahil edilmeden, yabancı menşeili firmanın da, aynı
hat için aynı sayıda sefer yapmasına izin verilir.

(6) B1 yetki
belgesi sahipleri, anlaşma yaptıkları yabancı menşeili firmanın yapacağı
taşıma sonucunda, bu Yönetmeliğe aykırılıklardan ve ortaya çıkacak
mağduriyetlerden, bu Yönetmelikte uyarma gerektiren yaptırımlar
çerçevesinde sorumludurlar.

(7) B1 yetki
belgesi sahiplerinin anlaşma yaptıkları yabancı menşeili firmalar; yetki
belgesi sahibiyle yaptıkları yolcu taşıma anlaşmasına istinaden verilmiş
hatta belirtilen kalkış, ara durak ve varış noktalarını da, ülkesinden
getirdiği yolcuları Türkiye sınırları dahilinde yalnızca indirmek için,
Türkiye’den götüreceği yolcuları da, yalnızca bindirmek için kullanabilir.
Bu fıkraya aykırı hareket eden yabancı taşıta, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası
uygulanır. Yabancı menşeili firmanın anlaşma yaptığı B1 yetki belgesi
sahibine ise 20 uyarma verilir.

(8) B2 yetki
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtın/taşıtların yurtiçine girdiği
tarihten itibaren 48 saat geçmedikçe veya Bakanlıkça özel izin
düzenlenmediği sürece, aynı taşıtın/taşıtların yeniden yurtdışına
çıkışlarına izin verilmez.

Ücret
tarifeleri

MADDE 56 – (1)
Yolcu terminalleri ile tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı faaliyetleri
ücret tarifesine tabidir.

(2) Yolcu
terminalleri, tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ile ilgili ücret
tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince, Bakanlıkça belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde fiziki veya (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) elektronik olarak hazırlanarak Bakanlığa
bildirilir/iletilir. Bu ücret tarifelerinin uygulamaya konulmasından
önce, Bakanlık tarafından ücret tarifelerine fiziki veya elektronik olarak
“görülmüştür” şerhinin verilmesi zorunludur. Ücret tarifesi elektronik
belge olarak da düzenlenebilir. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun
26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari
para cezası uygulanır.

(3) Yetki belgesi
sahipleri; “görülmüştür” şerhi verilmiş ücret tarifelerini;

a) Alıcı,
gönderici ve yolcuya fiili olarak hizmet verilen merkezi adresi, şube ve
acentelerinde görülebilecek bir yere asmak veya bu yerlerde elektronik
olarak görüntülemek,

b) Bir örneğini
yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmak,

zorundadırlar. Bu
fıkranın; (a) bendine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası, (b)
bendine aykırı hareket edenlere, 5 uyarma verilir.

(4) Yolcu
taşımaları için düzenlenecek ücret tarifeleri, aynı hat ve güzergah
üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur. Aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş
ile dönüş için değişik ücret tarifesi uygulanamaz. Bu fıkraya aykırı
hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde
belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(5) Yetki belgesi
sahipleri, tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve %30’dan
fazla indirim uygulayamazlar. Ancak, tarifeli yolcu taşımacıları önceden
Bakanlıktan izin almak suretiyle yılda bir kez ve 4 ayı geçmemek üzere,
sefere çıkardığı taşıtın toplam koltuk sayısının %10’unu aşmayacak sayıdaki
koltuk için %30 indirim sınırlamasına tabi olmaksızın özel indirim
uygulayabilirler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her tespit
için 5 uyarma verilir.

(6) Ücret
tarifeleri asgari dört aylık, azami bir yıllık sürelerle belirlenir. Bakanlık,
taşıma maliyetlerine etki eden unsurların önemli orandaki artış ve
azalışlarını dikkate alarak bu süreleri değiştirebilir.

(7) (Değişik:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) Ücret tarifeleri, süreleri sonunda yenilenmemeleri halinde
yenileri alınıncaya kadar başka bir işleme gerek kalmaksızın geçerli
sayılırlar.

(8) Ücret
tarifelerinin geçerlilik süresini tamamlayan yetki belgesi sahipleri, bu
sürenin sonunda fazla ücret içeren yeni bir ücret tarifesi alabilecekleri
gibi, aynı veya daha düşük ücret içeren yeni bir ücret tarifesi de
alabilirler.  (Ek cümle:RG-15/11/2019-30949) Ayrıca,
yeni hat, mevcut hattına yeni ara durak veya hat iptallerinde ücret
tarifeleri belirlenmiş süreye bakılmaksızın güncellenebilir.

(9) Yetki belgesi
sahipleri, “görülmüştür” şerhi verilen ücret tarifelerini en geç beş gün
içinde faaliyette bulundukları şube ve acentelerine bildirmek
zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma
verilir.

(10) (Değişik:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) 12 yaşın altındaki çocuklar için
bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli düzenlenir.
Ancak, 6 yaşın altındaki çocuklar ücret alınmadan kucakta seyahat
edebilirler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(11) Yetki belgesi
sahipleri,  en az %40 oranında engelli olduğunu belgeleyen
kişilere; 20 koltuğa kadar olan taşıtlar için 1 kişiye, 20 koltuktan fazla
koltuğa sahip taşıtlar için ise en fazla 2 kişiye, geçerli ücret tarifesi
üzerinden bilet ücretinde %40 indirim uygular. Ancak, aynı taşıtla
taşınacak engelli yolcu sayısının 20 koltuğa kadar olan taşıtlarda 1’den
fazla, 20 koltuktan fazla koltuğa sahip taşıtlarda ise 2’den fazla olması
halinde, her fazla engelli yolcu için, geçerli ücret tarifesi üzerinden
bilet ücretinde %30 indirim uygulanır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 5 uyarma verilir.

(12) (Mülga:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer)(…)

(13)
(Mülga:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)(…)

(14) Uluslararası
tarifeli yolcu ve kargo taşımalarında taraflar arasında yapılan sözleşme
hükümlerine göre işlem yapılır ve uygulanır.

(15) Tarifeli
yolcu taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, “görülmüştür” şerhi
verilen ücret tarifelerindeki, kalkış, ara durak ve varış noktalarında
meydana gelen/gelebilecek değişiklikler ile verilmiş hattın iptali veya
yeni hat almaları halinde, bu değişikliklerin meydana geldiği tarih esas
olmak üzere, bu değişikliklere ilişkin gerekli işlemleri 7 iş günü
içerisinde bu maddeye göre tamamlamak zorundadırlar. (Mülga
cümle:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)(…)  Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(16) Yolcu
terminali işletmeciliği faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri,
yetki belgeleri kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmını veya tamamını
ücretsiz olarak verebilir. Ancak, ücretsiz olarak verilen hizmetler için
de, hizmetin ücretsiz olduğunu gösterir tarifenin düzenlenmesi zorunludur.
Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

Zaman
tarifeleri

MADDE 57 – (1)
Tarifeli yolcu taşımaları zaman tarifesine tabidir.

(2)(Değişik:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki
belgesi sahipleri tarafından (Mülga ibare:RG-15/11/2019-30949) (…)
hazırlanan zaman tarifeleri, Bakanlıkça belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde fiziki veya elektronik olarak hazırlanarak Bakanlığa
bildirilir/iletilir. Bu zaman tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce,
Bakanlık tarafından fiziki veya elektronik olarak onaylanmış olması
zorunludur. Zaman tarifesi, süresi bitim tarihi itibariyle başka bir işleme
gerek kalmaksızın yeni tarife alıncaya kadar aynı süre için geçerli olur.
Zaman tarifesi elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(3) Tarifeli yolcu
taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri, onaylanmış
zaman tarifelerini, fiili olarak faaliyet gösterdikleri merkezi adres, şube
ve acentelerinde görülebilecek bir yere asmak veya bu yerlerde elektronik
olarak görüntülemek, ayrıca bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında
bulundurmak zorundadırlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26
ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari
para cezası uygulanır.

(4) Yetki belgesi
sahipleri onaylanmış zaman tarifelerini beş gün içinde faaliyette bulunduğu
şube ve acentelerine bildirmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

(5) Yetki belgesi
sahipleri geçerli zaman tarifelerini kendilerine ait internet sitelerinde
yayımlamak zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3
uyarma verilir.

(6) Geçerli zaman
tarifeleri, Bakanlıkça belirlenen resmi internet sitelerinde kamuoyunun
bilgisine ve kullanımına sunulabilir.

(7) Zaman
tarifeleri, hat ve güzergahların mesafesi ve durumu ile taşıt belgelerinde
kayıtlı taşıt sayısı dikkate alınarak düzenlenir.

(8) Tarifeli yolcu
taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer almayan bir
saate yolcu taşıma bileti düzenlenemez. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 10 uyarma verilir.

(9) Tarifeli yolcu
taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan her sefer
için taşıt tahsis edilmesi ve seferin yapılması (Ek
ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) ile mücbir sebeple seferin yapılamayacak
olması halinde, bu durumun tarifede belirtilen saatten en geç 12 saat
öncesinden Bakanlığa elektronik olarak bildirilmesi zorunludur. Bu
fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

(10) Tarifeli
yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir
saatin 10 dakika öncesi veya sonrasına, (Ek ibare:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) 48 saat öncesinden Bakanlıktan onay almak
şartıyla  ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu taşıma
bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur. Bu fıkraya uymayan
yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(11) Tarifeli
yolcu taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, onaylanmış zaman
tarifelerindeki, kalkış, ara durak ve varış noktalarında meydana
gelen/gelebilecek değişiklikler ile verilmiş hattın iptali veya yeni hat
almaları halinde, bu değişikliklerin meydana geldiği tarih esas olmak
üzere, bu değişikliklere ilişkin gerekli işlemleri 7 iş günü içerisinde bu
maddeye göre tamamlamak zorundadırlar. Bu fıkrada verilen ve değişikliğin
giderilmesi için tanınmış süre, bu maddede öngörülen yaptırımların
uygulanmaması için gerekçe gösterilemez. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 5 uyarma verilir.

(12) Uluslararası
tarifeli yolcu taşımalarında taraflar arasında yapılan sözleşme hükümlerine
göre işlem yapılır ve uygulanır.

(13) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
Yetki belgesi sahipleri, Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer
alan seferlerinden (gidiş ve dönüş) herhangi birisini; yolcu bileti
satılmaması ve en az 48 saat öncesinden bildirimde bulunulması kaydıyla
yapmayabilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma
verilir.

Taşıma hatları
ile ücret ve zaman tarifelerinin düzenlenme esasları

MADDE 58 – (1)
(Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) Tarifeli olarak faaliyet
gösterecek A1, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri ile kalkış veya varış yeri
Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi
sahiplerinin, hat, hatta bağlı güzergah, zaman ve ücret tarifeleri,
aşağıdaki usullere göre düzenlenir. Buna göre;

a) Taşıma hattı ve
hattaki güzergah tespitinde:

1) Yetki belgesi
sahiplerinin; faaliyette bulunmak istedikleri taşıma hattı ve
güzergahındaki, kalkış, ara durak ve varış noktalarının, T1 veya T2 yetki
belgeli yolcu terminallerinden yapılması esastır.

2) Yetki belgesi
sahiplerinin; merkezi adres, şube veya acentelerinin bulunduğu, seferlerin
kalkış, ara durak ve varış noktalarında en az bir yolcu terminaline
bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma
hakkını haiz olmaları gerekmektedir.

3) T1 veya T2
yetki belgesi bulunmayan noktalar ile yolcu terminallerinde yer bulunmaması
veya terminal işletmecileri tarafından yer tahsis edilmemesi/edilememesi
hallerinde, ilgili mahalli makamlarca yolcuların asgari ihtiyaçlarını
karşılayacak fiziki şartları haiz bir yer tahsis edilmiş veya belirlenmiş
olması ve bu yerlerle ilgili mahalli makamlarca düzenlenen resmi belgenin
yetki belgesi sahibi tarafından Bakanlığa sunulması gerekmektedir.

4) (3) numaralı
alt bentte belirtilen hususlara göre, terminalde yer olmaması veya mahalli
makamlarca uygun bir yer tahsis edilmemesi/edilememesi halinde, aynı alt
bentteki hususlar sağlanıncaya kadar, ilgili ilin mülki idare amirinin
vereceği yer izni ve bu izne ilişkin Bakanlığın onayı ile bu yer,
kalkış/ara durak/varış yeri olarak değerlendirilir.

5) D4 yetki
belgeleri hariç, iliçi iki nokta arası için taşıma hattı düzenlenmez.

6) (Ek:RG-10/1/2020-31004)
Tarifeli olarak A1 yetki belgesi olanlara, taşıma hattı/güzergahında aynı
il sınırları içerisinde kalkış/varış yeri hariç şube veya acenteye kayıt
izni verilmez.

b) Ücret ve zaman
tarifelerinin düzenlenmesi için;

1) Yetki belgesi
sahibinin, (a) bendinde belirtilen esaslara göre hat ve güzergah almış
olması,

2) Düzenlenmiş
hat/hatlarda belirtilen noktalara göre, ücret ve zaman tarifelerinin, 56
ncı ve 57 nci maddelere göre hazırlanması,

gerekmektedir.

İKİNCİ
BÖLÜM

Uluslararası
Taşımalar

Uluslararası
taşımaların kapsamı

MADDE 59 – (1)
Uluslararası yolcu ve eşya taşımaları;

a) Türkiye’ye
karayoluyla veya demiryoluyla herhangi bir hudut kapısından giren veya
Türkiye’nin herhangi bir deniz limanına deniz yoluyla gelen yüklü karayolu
taşıtlarının, herhangi bir aktarma olmadan yapacağı transit taşımaları,

b) Türkiye’ye
demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun
varış yerlerinden karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımaları,

c) Türkiye’den
karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları,

ç) Diğer
ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları,

d) İndirme,
bindirme ve/veya yükleme, boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait
olduğu ülke dışındaki ülkeler olan üçüncü ülke taşımalarını,

e) Türkiye’ye
demiryolu veya denizyoluyla gelen dolu veya boş yabancı plakalı römork veya
yarı römorkların yurtiçine veya üçüncü ülkelere veya tersi yönde
çekilmelerini veya taşınmalarını,

kapsar.

Uluslararası
taşıma yetkisi

MADDE 60 – (1)
59 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentleri
kapsamındaki taşımalar, uluslararası taşımacılık alanında Bakanlıktan yetki
belgesi almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlar ve ikili ve çok
taraflı uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya
yetkili veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı
taşıtlarla yapılabilir.

(2) 59 uncu
maddenin birinci fıkrasının (b) ve (e) bendi kapsamındaki taşımalar,
uluslararası taşımacılık alanında Bakanlıktan yetki belgesi almış gerçek
veya tüzel kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarla
yapılabilir/yaptırılabilir.

(3) Birinci ve
ikinci fıkralarda taşıma yetkisi verilen taşıtların hangi ülke, hangi kara
hudut kapısı, deniz limanı, hava limanı veya alanı, demiryolu istasyonu veya
garından taşıma yapacağı Bakanlıkça belirlenir.

(4) Gerekli
hallerde, 59 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
taşımalar için yabancı plakalı taşıtlara Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci
fıkrası çerçevesinde taşıma yetkisi verilebilir.

(5) Yabancı
plakalı taşıtlara bu madde kapsamında verilen taşıma yetkisi; Türkiye’ye
veya Türkiye’den veya Türkiye üzerinden taşıma yapma izni veren geçiş
belgesi veya özel izin belgesi olmadan kullanılamaz. Ancak;

a) İtfaiye hizmetleri
ile ilgili taşımalar,

b) Ambulans
taşımaları,

c) Cenaze
taşımaları,

ç) Seferberlik ve
savaş hali, gerginlik ve buhran dönemleri, olağanüstü hal ve afet ve acil
durumlar ile ev sahibi ülke desteği kapsamında NATO
harekatları/tatbikatları dahilinde yapılan taşımalarda ilaç, alet ve tıbbi
teçhizatlar ile gerekli diğer malzemelerin taşınması,

d) Kamu hizmeti
çerçevesinde yapılan posta taşımaları,

e) Arıza, kaza
veya benzeri durumlardaki taşımalar,

f) Mütekabiliyet
esasına göre, taşıma kapasitesi 3,5 tonu veya toplam yüklü ağırlığı 6 tonu
geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları,

için yabancı
plakalı taşıtlardan yukarıdaki geçiş/izin belgelerinden hiçbiri aranmaz.

(6) Oto taşımaları
ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar hariç,
taşıma kapasitesi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez.

(7) Yabancı
plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dâhilinde iki nokta arasında taşıma
yapamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası
uygulanır.

(8) Türkiye’nin
taraf olduğu ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin
hükümleri saklıdır.

Sınır kapıları
ve tampon bölgelerdeki yasak haller

MADDE 61 – (1)
Seferberlik ve savaş hali, gerginlik ve buhran dönemleri, olağanüstü hal ve
afet ve acil durumlarda, sınır mülki idare amirinin vereceği izin dışında;

a) İlgili mevzuata
aykırı olarak, yolcu, eşya ve kargolar karayolu ile sınır kapılarına ve
tampon bölgelere taşınamaz. Bu bende aykırı hareket edenlere, Kanunun 26
ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen miktarda idari
para cezası uygulanır.

b) Sınır
kapılarında ve tampon bölgelerde, eşyanın ve kargonun aktarılması,
boşaltılması ve depolanması yapılamaz. Uluslararası eşya ve kargo
taşımalarında aktarma ve boşaltma işlemleri; sınır kapılarının dışındaki
diğer gümrüklü sahalarda ve yetkili gümrük idarelerinin gözetiminde
yapılır. Bu bende aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası
uygulanır.

c) Sınır
kapılarında ve tampon bölgelerde yolcu aktarma, indirme, bindirme
yapılamaz. Yolcuların sınır kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir
başka taşıta binmesine müsaade edilmez. Bu bende aykırı hareket edenlere,
Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen
miktarda idari para cezası uygulanır.

(2) Bakanlıkça,
sınır kapılarındaki fiziksel altyapının kapasitesi veya ticari taşımacılık
yoğunluğu dikkate alınarak, uluslararası taşımaları daha düzenli, güvenli
ve seri kılmak amacıyla; hususi tescil edilmiş otomobiller dahil tüm
taşıtlar için sınır kapılarından yapılan giriş/çıkışlara yönelik günlük,
aylık veya yıllık olarak; araç cinsi ve sayısı ile sefer sayısı bakımından
sınırlama getirilebilir.

Kota
uygulaması, anlaşmasız ülkelere ait taşıt izinleri ve yabancı plakalı
taşıtların trafik mevzuatına uyma zorunluluğu

MADDE 62 – (1)
İkili, üçüncü ülke ve transit taşımalarda, yurtiçi taşımaları aksatmamak
ve/veya Türkiye üzerinden yapılan uluslararası taşımaları daha düzenli,
güvenli ve seri kılmak ve/veya çevrenin korunması amaçlarıyla, gerektiğinde
diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve tamamlayıcı olmak üzere altyapının
fiziksel sınırları ile güzergâhların belirlenmesine ilişkin mevzuat
çerçevesinde Bakanlıkça kota sistemi uygulanabilir.

(2) Türkiye ile
uluslararası karayolu taşımacılık anlaşması olmayan ülkelere ait
taşıtlarla, Türkiye’ye veya Türkiye’den veya Türkiye üzerinden yapılacak
taşımalarda kullanılacak her bir taşıt için Bakanlıktan izin alınması
şarttır.

(3) Türkiye’ye
veya Türkiye’den veya Türkiye üzerinden taşıma yapan yabancı plakalı
taşıtların 2918 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülen
kurallara uyması zorunludur.

Geçiş ücretleri

MADDE 63 – (1)
Karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin
giderlere katkıda bulunmak üzere yabancı plakalı taşıtlardan, Euro veya
karşılığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca değeri ilan edilen
değiştirilebilir döviz veya Türk Lirası olarak geçiş ücreti alınır.

(2) Köprü, tünel
ve otoyol ücreti gibi karayolu alt yapısının kullanılmasından alınan ücret
ile eşya/kargo ve taşıtlar için yapılan hizmetlerin ücretleri bu geçiş
ücretlerine dâhil değildir.

(3) Bakanlık,
geçiş ücretlerini tespit etmeye, arttırmaya, indirmeye veya kaldırmaya
yetkilidir.

(4) Bu ücretlerin
tahakkuku Bakanlıkça, tahsili ise sınır kapılarındaki Maliye Bakanlığına
bağlı muhasebe birimlerince veya görevlendirilmiş muhasebe yetkilisi
mutemetlerince yapılır.

(5) Türkiye’ye
giriş gümrük kapılarında ödenmesi gereken geçiş ücretlerinin ödenmediği
veya eksik ödendiğinin tespiti halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen
ücretler üç katı olarak alınır.

(6) Bu madde
kapsamındaki uygulamaya yönelik düzenlemeler ile geçiş ücretleri, Bakanlık
tarafından hazırlanarak Resmî Gazete’de yayımlanacak bir tebliğ ile
belirlenir.

(7) Türkiye’nin
taraf olduğu ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin
hükümleri saklıdır.

(8) 60 ıncı maddenin
beşinci fıkrasında sayılan taşımalardan geçiş ücreti alınmaz.

ALTINCI
KISIM

Denetim
ve Tutanaklar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

BİRİNCİ
BÖLÜM

Denetim
ve Tutanaklar

Denetim

MADDE 64 – (1)
Yetki belgesi sahiplerinin Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan
faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir.

(2) Bakanlık
yapacağı denetimleri; kendisinin yanı sıra, 655 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 28 inci maddesinin (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) birinci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak,
Kanunun 27 nci ve bu Yönetmeliğin 65 inci ve 66 ncı maddelerinin yetkili
kıldığı personel eliyle yapar.

(3) Bakanlık ve
yetkili diğer kurum ve kuruluşlar, denetim faaliyetleri sırasında işbirliği
içerisinde ve koordineli olarak görev yapar.

(4) Denetim
yapmakla görevli/yetkili olanlar tarafından yetki belgesi sahiplerinden
istenilen belgelerin verilmesi zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 5 uyarma verilir.

(5) Kanun ve bu
Yönetmeliğe göre yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça
belirlenir.

(6) Denetimle
ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Denetimle
görevli ve yetkili kuruluşlar

MADDE 65 – (1)
Bakanlık, İçişleri Bakanlığı, (Mülga ibare:RG-15/11/2019-30949) (…)
Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri, terminallerdeki
belediye zabıta birimleri, Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği
görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanırlar.

Denetimle
görevli ve yetkili kılınanlar ve bunlarla ilgili hususlar

MADDE 66 – (1)
Kanunda yazılı idarî para cezalarını uygulamaya Kanunun 27 nci maddesinde
belirtilen kişiler yetkilidir.

(2) İhlal tespit
tutanağı düzenleyebilecek personel aşağıda sayılmıştır:

a) Bakanlıkça
yetkili kılınmış;

1) Karayolu
Düzenleme Genel Müdürlüğü personeli.

2) Bakanlık Bölge
Müdürlükleri personeli.

b) Trafik polisi
ve zabıtası.

c) Trafik
polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli.

ç) (Mülga
ibare:RG-15/11/2019-30949) (…) Ticaret Bakanlığının sınır kapılarında
görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurları ile bunların
amirleri.

d) Terminallerde
görevli belediye zabıtası.

(3) 213 sayılı
Kanun uyarınca inceleme ve yoklama yapmaya yetkili olanlar,
yaptıkları/yapacakları inceleme ve yoklamalarda, bu Yönetmelikte yer alan
kurallara aykırı olarak yapılmış bir faaliyete istinaden düzenlenmiş fatura
veya fatura yerine geçen belge tespit etmeleri halinde; ilgililer hakkında
Kanunun öngördüğü idari para cezalarının uygulanmasını teminen bu durumu
Bakanlığa bildirmekle görevlidirler.

(4) Denetimle
görevli ve yetkili kılınanlar, Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre
denetim görevlerini yerine getirmek ve denetimler sırasında tespit
ettikleri kusurlar ve ihlaller için tutanak düzenlemekle yükümlüdürler.

(5) Bakanlık,
uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları ilgili idari ve adli
mercilere bildirir.

İhlal ve idari
para cezası karar tutanağı düzenlenmesi

MADDE 67 – (1)
Kanunda öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen kusurları ve/veya ihlalleri
işleyenler hakkında, 66 ncı maddede belirtilen görevliler tarafından idari
para cezası ve/veya ihlal tespitine dair tutanak düzenlenir.

(2) Tutanaklar,
para cezası gerektiren kusurlar için idari para cezası karar tutanağı,
uyarma gerektiren mevzuat ihlalleri için ihlal tespit tutanağı olmak üzere
iki şekilde düzenlenir.

(3) Birden fazla
kusurun bir arada işlenmesi halinde her kabahat için ayrı idari para cezası
karar tutanağı düzenlenir.

(4) Birden fazla
mevzuat ihlalinin bir arada işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ihlal
tespit tutanağı düzenlenir.

(5) İdari para
cezalarına ilişkin diğer hususlarda (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949)
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan mevzuat esas alınır.

(6) Bu maddeye
göre düzenlenecek tutanaklar, elektronik olarak da düzenlenebilir.
Elektronik olarak düzenlenecek tutanaklara ilişkin hususlar, Bakanlıkça
düzenlenir.

Tutanakları
düzenleyenlerin yükümlülüğü ve tutanakların muhafazası

MADDE 68 – (1)
Tutanak düzenleyenler tutanaklarla ilgili aşağıdaki yükümlülüklere uymak
zorundadır. Buna göre:

a) Tutanaklara,
mensubu olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı basmak
veya bu kurumun veya birimin adını yazmak.

b) Tutanaklara,
kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu
bilgilerin bulunduğu kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek.

c) Tutanakları,
tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza
ettirmek ve bir nüshasını vermek.

ç) Tutulan
tutanaklarda, tutanak tutulan yer, tarih, saat ve dakikayı belirtmek.

d) Tutanakları
imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı koymak.

e) Zorunlu
hallerde sorumlular için “gıyabında” yazarak kayıt koymak.

f) Tutanakların
birer örneğini, tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 takvim
günü içerisinde Bakanlığa göndermek.

(2) Fiziki ortamda
basılmış olan idari para cezası ve/veya ihlal tespit tutanakları, 66 ncı
maddede belirtilen kişilere bir tutanakla teslim edilir ve bu kişilerden
yine bir tutanakla teslim alınır ve kontrolü yapılarak muhafaza edilir.

(3) Bakanlığa
gönderilen tutanak nüshaları, Bakanlığın ilgili birimi tarafından
incelenir, değerlendirilir ve tutanak seri/sıra numarasına göre muhafaza
edilir. Tutanak serilerinde eksiklik bulunan nüshalar hakkında, ilgili
birim nezdinde inceleme ve araştırma yapılır. Eksik olan nüshalara ilişkin
kusuru bulunan personel hakkında, kurumları nezdinde gerekli idari işlemler
yapılır.

(4) Kanun ve bu
Yönetmeliğe göre tespit edilen kusur ve/veya ihlallere ilişkin gereken
yaptırımın yapılmadığının veya eksik yapıldığının Bakanlıkça tespiti
halinde, İdari Para Cezalarına ilişkin hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326
sayılı Kabahatler Kanununda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla,
tespitin durumuna göre İdari Para Cezası veya İhlal Tespit Tutanağı gıyaben
düzenlenir/düzenlettirilir.

İKİNCİ
BÖLÜM

Diğer
İdari Yaptırımlar

Uyarma

MADDE 69 – (1)
(Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) Bu maddenin sekizinci
fıkrasındaki ihlallere verilecek uyarmalar hariç olmak üzere, yetki belgesi
sahiplerine uyarma verilmesini gerektiren ayrı ayrı her bir ihlal için
verilen uyarmanın tebliğ edildiği tarihten itibaren, uyarmaya konu olan
ihlalin giderilmesi için onbeş gün beklenilir. Uyarmaya konu olan ihlalin
devam etmesi halinde aynı yaptırım yeniden uygulanır ve bu süreç ihlal
giderilinceye kadar tekrarlanır.

(2) 40 ıncı
maddenin yirminci fıkrasının (a) bendinde belirlenen sermaye haricindeki
diğer değişikliklere ilişkin verilmesi gereken uyarmalar, firmanın birden
fazla yetki belgesi sahibi olması halinde, her yetki belgesi için ayrı ayrı
uygulanır.

(3) Yetki belgesi
sahiplerinin, 40 ıncı maddenin yirminci fıkrasının (a) bendinde belirlenen
değişiklikleri, kısmen veya toplu olarak aynı Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinde yayımlatarak yasal süresi geçtikten sonra bildirmeleri halinde,
bu durum tek bir ihlal kabul edilir.

(4) Yenileme
işlemi tamamlanmış yetki belgesi için, yenileme işleminden önce
gerçekleşmiş olan, ancak uyarma verilmemiş ihlallere ilişkin uyarma
verilemez.

(5) Yetki belgesi
sahiplerinin, bu Yönetmeliğe göre verilen uyarmaları kaldırabilmeleri için,
uyarma başına 60 Türk Lirasını, Bakanlık döner sermaye hesaplarına
ödemeleri şarttır. Söz konusu ödemenin yapılmasından sonra uyarmalar
kaldırılır. Bu ücret, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak  213
sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında her takvim yılı
başından geçerli olmak üzere  arttırılır.

(6) Bakanlıkça,
takvim yılı başından itibaren (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) aylık
dönemlerle re’sen yapılacak kontrollerde; yetki belgesi sahiplerinin,
kontrol edilen dönem için, 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü, altıncı ve
onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44
üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine
getirenlerin, kontrolü yapılan yetki belgesi faaliyetleri için, varsa daha
önce verilmiş ve henüz kaldırılmamış olan uyarmalarından, toplam 20 uyarma
iptal edilir. Bu fıkranın uygulanması sırasında, iptal edilebilecek toplam
uyarma sayısının 20’den az olması halinde, iptal edilecek uyarma sayısı,
mevcut olan uyarma sayısı olarak değerlendirilir. Ancak, bu fıkraya göre
kaldırılmış olan uyarmaların, haksız yere iptal edildiğinin sonradan tespit
edilmesi halinde, iptal edilen uyarmalar yeniden verilir.

(7) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı
ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü
fıkraları ile 44 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarındaki
yükümlülüklerle ilgili, Bakanlıkça yapılacak kontroller neticesinde, yetki
belgesinin geçerlilik süresi içerisinde;

a) Hiç uyarma
almayanlara 1 yıllık süre,

b) En fazla 50
uyarma alanlara 6 aylık süre,

yetki belgelerinin
yenilenmesi sırasında, 17 nci maddenin birinci fıkrasındaki
süreye eklenir. Ancak, bu fıkraya göre verilmiş sürelerin haksız yere
verildiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, verilen süreler, ilgili
yetki belgesinin ilk yenilenmesi sırasında 17 nci maddenin
birinci fıkrasındaki sürelerden düşülür.

(8) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları ile 43
üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüklerle ilgili olarak U-ETDS’ye;

a) Yapılan sefere
ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma,

b) İletilen
seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere
eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma,

c) (Ek:RG-10/1/2020-31004)
Taşıtta görevli personel bilgisinin hiç bildirilmemesi veya eksik/yanlış
bildirilmesi halinde, her sefer için 10 uyarma,

yetki belgesi
sahibine verilir. Ancak, bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın, bu
kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğinin tespiti halinde, yetki
belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilir.

Geçici durdurma
ve yetki belgesi iptali

MADDE 70 – (1)
14 üncü maddedeki iptal hükmü hariç, diğer maddelerde belirtilen iptal
işlemleri, 19 uncu maddede belirlenmiş süreler içerisinde de uygulanır.

(2) T türü yetki
belgesi sahipleri hakkında bu Yönetmelikle geçici durdurma işlemi tesis
edilmesi gerektiği hallerde, söz konusu yetki belgesi sahipleri hakkında
geçici durdurma işlemi; 10 günlük geçici durdurma süresi boyunca 44 üncü maddenin
dördüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında herhangi bir ücret alınmaksızın
faaliyetlerini sürdürmeleri şeklinde uygulanır. Terminal işletmecileri
tarafından 44 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında ücret
alındığının tespit edilmesi halinde, terminal işletmecilerine ücret
aldıkları her taşıt için 3 uyarma verilir.

(3) Yetki belgesi
sahibine verilen ve kaldırılmamış olan uyarmaların sayısının 150 adede
ulaşması ve bu hususun tebliğini izleyen 15 gün içinde ödeme yapılarak
uyarmaların sayısının 150 adedinin altına düşürülmemesi halinde, ihlale
konu olan yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur. Bu şekilde
yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulanların, gerekli
ödemeyi yaparak uyarmaların sayısını 150 adedin altına düşürmeleri halinde,
yetki belgesi faaliyetlerine izin verilir.

(4) 40 ıncı
maddenin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddenin
üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci
fıkralarının; bir yıl içerisinde 30 kez ihlal edildiğinin tespiti halinde,
firmanın ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyeti üç gün süreyle
durdurulur. Sürenin hesabında, ilk ihlalin tespit edildiği tarih esas
alınır.

(5) 13 üncü
maddenin altıncı fıkrası, 21 inci maddenin birinci fıkrası ile bu maddenin
dördüncü fıkrasında belirtilen geçici durdurma işlemleri hariç olmak üzere,
bu Yönetmeliğe göre yapılacak geçici durdurma işlemleri, geçici durdurma
işleminin ilgili yetki belgesi sahibine bildirim tarihini takip eden
otuzuncu günde yürürlüğe girer.

(6) 18 inci
maddenin ikinci fıkrası ile 21 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
iptal işlemleri, iptal işleminin yapıldığı tarihte; diğer iptal işlemleri
ise iptal işleminin ilgili yetki belgesi sahibine bildirim tarihini takip
eden otuzuncu günde ve yetki belgesinin geçerlik süresini aşmamak kaydıyla
yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM

Yenileme
Hakkı Biten veya İptal Edilen Yetki Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi

Yenileme hakkı
biten veya iptal edilen yetki belgeleri

MADDE 71 – (1)
21 inci maddeye göre yapılmış iptal işlemleri hariç olmak üzere, iptal
edilmiş veya 19 uncu maddeye göre yenileme hakkı bulunmayan yetki belgeleri
için, yetki belgesi sahibi tarafından, aynı yetki belgesinin talep edilmesi
halinde; bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması, aynı yetki
belgesinden geçerli veya yenileme sürecinde olan bir yetki belgesinin
bulunmaması ile mevcut yetki belgesi tam ücretinin % 50’sini ödemeleri
halinde, yetki belgesi yeniden düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen yetki
belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt
kartı ücreti tam olarak tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM

İdari
Para Cezası ve Diğer İdari Yaptırımların Birlikte Uygulanması

İdari para
cezası ve diğer idari yaptırımların birlikte uygulanması

MADDE 72 – (1)
Kanunda öngörülen idari para cezaları, Kanunda ve bu Yönetmelikte
düzenlenen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi idarî müeyyidelerin
uygulanmasına engel teşkil etmez.

(2) Birden fazla
kabahatin bir arada işlenmesi halinde her kabahat için ayrı ayrı idari para
cezası uygulanır.

(3) Kanun veya bu
Yönetmeliğe muhalefet nedeniyle, elektronik ortamda tespit edilecek kabahat
ve ihlal için, denetimle görevli Bakanlık personeli gıyaben işlem tesis
eder.

YEDİNCİ
KISIM

Belge
Ücretleri, Yetki Devri, Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ
BÖLÜM

Belge
Ücretleri

Belge ücretleri

MADDE 73 – (1)
Bakanlıkça verilecek yetki belgeleri ve taşıt kartlarından Ek-1’de
belirtilen ücretler alınır. Ücreti alınmadan yetki belgeleri ve taşıt
kartları verilmez. Yetki belgesinin yenilenmesinde ve zayiinde ücretin %
15’i alınır. Unvan, adres ve bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik
numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası) değişikliğinden dolayı
süresi bitmeden yenilenen yetki belgelerinden ve bu belgelere ait taşıt
kartlarından ücret alınmaz.

(2) (Değişik:RG-25/5/2018-30431)
Birinci fıkrada belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, yetki
belgesi yenilenmesi sırasında yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı
olan her bir taşıt için veya yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlıyken
herhangi bir sebeple düşümü yapılan ve başka bir yetki belgesi eki taşıt
belgesine ilave edilmeden aynı yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave
edilen taşıtlar için, taşıt kartı ücretinin %20’si alınır.

(3) 16 ncı
maddenin yedinci fıkrası gereğince düzenlenecek yetki belgeleri için, yetki
belgesi ücretinde % 95 indirim uygulanır.

(4) Bu Yönetmeliğe
göre düzenlenmiş, geçerli ve iptal durumuna gelmemiş yetki belgesine sahip
gerçek veya tüzel kişilerden, (Ek ibare:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) taşıma işleri organizatörü veya  R türü yetki
belgesi olanların, L1, L2 veya M2 yetki belgelerinden herhangi birisini
almak için veya L1, L2 veya M2 yetki belgelerinden herhangi birisine sahip
olanların, R türü yetki belgesi almak için Bakanlığa müracaat etmeleri halinde,
talep edilen yetki belgesi için 14 üncü ve 15 inci maddelerde belirlenmiş
şartları sağlamaları kaydıyla, düzenlenecek yetki belgesinin ücretinde bir
defaya mahsus olmak üzere %50 indirim uygulanır.

(5) Bu Yönetmeliğe
göre düzenlenmiş yetki belgelerinin yenilenmesi sırasında, birinci fıkraya
göre alınan yetki belgesi yenileme ücreti, yetki belgeleri için 14 üncü
maddeye göre varsa uygulanmış olan indirim oranları esas alınarak tahsil
edilir.

(6) Ek-1’de
belirtilen ücretler, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak  213
sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında her takvim yılı
başından geçerli olmak üzere  arttırılır.

(7) Düzenlenme
işlemi tamamlanmış olan belgeler için ödenmiş olan ücretler iade edilmez ve
geri ödenmez. Ancak, bir yetki belgesi iptal edildikten sonra aynı yetki
belgesini yeniden alanların, ilk yetki belgesiyle ilgili iptal işleminin
yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, sonradan alınan yetki belgesi
Bakanlıkça re’sen iptal edilir ve bu belge için ödenmiş yetki belgesi ve
taşıt kartı ücretleri ilgilisine iade edilir. İlk yetki belgesi geçerli
hale getirilerek iptal edildiği tarihteki taşıtlar yetki belgesi eki taşıt
belgesine ücret alınmadan ilave edilir.

İKİNCİ
BÖLÜM

Yetki
Devri

Yetki devri

MADDE 74 – (1)
Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları,
hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek; Kanunun
35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, Kanun gereğince yerine
getirmekle yükümlü olduğu görev ve yetkilerini aşağıda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde devredebilir.

a) Yetki devri,
Bakanlık ile kamu kurum/kuruluşları, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamına
giren Birlik/Odalar (Ek ibare:RG-25/5/2018-30431) ile
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve bunlara bağlı federasyon,
birlik ve odalar arasında arasında düzenlenecek protokol/sözleşme ile
yapılır. Bu protokol/sözleşmede devredilecek yetkinin konusu, süresi ve
mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.

b) Yetki devri,
devredilecek yetkinin niteliği gözetilmek suretiyle en az 1 yıl en fazla 5
yıl süreyle yapılır. Yetki devri, süresinin bitiminde yenilenebilir.

c) Yetki
devredilmiş olanların bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uymaması
halinde, Bakanlık tarafından 15 gün önceden yazılı olarak bildirimde
bulunulmak suretiyle yapılmış olan yetki devri tek taraflı olarak iptal
edilir.

ç) Bakanlık,
devredilen yetkinin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü
denetimi yapar.

d) Bakanlık
tarafından, devredilen yetkinin özelliğine göre aynı konuda birden fazla
kamu kurum/kuruluşu veya birlik/odaya yetki devri yapılabilir.

e) Devredilen
yetki kapsamında yetki verilenler tarafından üretilecek hizmet/hizmetler
için alınacak/ödenecek ücretler Bakanlığın onayını gerektirir.

f) Bakanlık
tarafından yapılacak yetki devri, düzenleme ve kural ihdası hususunu
kapsayamaz ve bu hususta yetki devri yapılamaz.

g) 64 üncü, 65
inci ve 66 ncı madde hükümleri saklıdır.

ğ) Yetki devri, Bakanlığın
bu konudaki görev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kaldırmaz.

ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM

Çeşitli
ve Son Hükümler

Karayoluyla
yapılacak hac ve umre

MADDE 75 – (1)
Karayoluyla yapılacak hac ve umre seyahatleri de bu Yönetmeliğin uluslararası
yolcu taşımacılığı hükümlerine tabidir.

Alt düzenleyici
işlemler

MADDE 76 – (1)
Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlıkça alt düzenleyici
işlemler yapılabilir.

Sürelerin
başlangıcı ve bitişi

MADDE 77 – (1)
Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen belgelerde belirtilen geçerlilik tarihleri
hariç diğer süreler, işlem tarihini izleyen günden itibaren işlemeye
başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe
rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş günü mesai bitimine
kadar uzar.

(2) Bu
Yönetmelikte belirtilen ve belli bir süre içinde tekrarı halinde idari
yaptırım gerektiren fiiller için söz konusu sürenin belirlenmesinde
başlangıç tarihi olarak ilk fiilin işlendiği tarih esas alınır.

Bildirim

MADDE 78 – (1)
Bu Yönetmeliğe göre idari para cezaları, uyarmalar, geçici durdurma ve
iptallere ilişkin bildirimler, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat
Kanununa ve ilgili diğer tebligat mevzuatına göre yapılır.

Olağanüstü
şartlarda yapılacak düzenlemeler

MADDE 79 – (1)
Bakanlık, seferberlik ve savaş hali, gerginlik ve buhran dönemi, olağanüstü
hal ve afet ve acil durumlarda, ülkelerin bu konulardaki durum ve
konumlarına göre bu Yönetmelikte uluslararası taşımalar ve faaliyetlerle
ilgili hükümleri o ülkelere yönelik olarak belirli bir süre için
değiştirebilir veya kaldırabilir.

Yürürlükten
kaldırılan yönetmelik

MADDE 80 – (1)
11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu
Taşıma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yaptırım, şube
ve belgelere ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1
– (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce H, R veya T
türü yetki belgesi alarak merkezi adresleri ile birlikte şube adreslerinde
de faaliyet göstermelerine izin verilen yetki belgesi sahiplerinin şubelerinde
yürüttükleri faaliyetler için, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı
fıkrasında belirtilen şart, yetki belgelerinin ilk yenileme tarihine kadar
aranmaz.

(2) Bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle mülga olan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine
göre düzenlenmiş yetki belgeleri ile bu yetki belgeleri için uygulanmış
yaptırımların, bu Yönetmelikte belirlenmiş şartlar çerçevesinde
geçerlikleri devam eder.

(3)(Değişik:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce adlarına C2 veya
N2 yetki belgesi düzenlenmiş olan gerçek veya tüzel kişilerin, C2 yetki
belgesini L2 yetki belgesiyle, N2 yetki belgesini L1 yetki belgesiyle bu
Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde değiştirilmesini talep etmeleri
halinde; değiştirilecek yetki belgesi ücreti bakımından 30/6/2019 tarihine
kadar uygulanmak üzere, mülga Yönetmeliğe göre düzenlenen yetki belgeleri
için 2017 yılı geçerli ücret tablosunda belirlenen ücretlerin iki katı
ücret dikkate alınarak değişim işlemi sonuçlandırılır.

(4) (Ek:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) 30/4/2007 tarihinden önce L1, M1 ve/veya N1 yetki belgesi
eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak kayıtlı olan taşıtların
sahiplerinin, K1 yetki belgesi talep etmeleri halinde, K1 yetki belgesi
için bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde 31/12/2019
tarihine kadar sadece yetki belgesi ücretinde %50 indirim uygulanır.

Bazı
zorunluluklara ilişkin süre verilmesi

GEÇİCİ MADDE 2
– (Değişik:RG-25/5/2018-30431)

(1)
Bu Yönetmeliğin;

a)
40 ıncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen
hükümlere uyma zorunluluğu, (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) 2/1/2019 tarihine kadar,

b) (Değişik
ibare:RG-10/1/2020-31004) 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 44
üncü maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen hükümlere uyma
zorunluluğu, 31/12/2019 tarihine kadar,

c) (Ek:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) 40 ıncı maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları ile
belirlenen ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğu 31/12/2020 tarihine kadar,

ç) (Ek:RG-10/1/2020-31004)
13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 24
üncü maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi, 38 inci maddesinin birinci
fıkrası ile 40 ıncı maddesinin on üçüncü fıkrasında belirtilen
hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2024 tarihine kadar,

d) (Ek:RG-10/1/2020-31004)
40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası, 43 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası ile 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma
zorunluluğu, 1/1/2021 tarihine kadar,

e) (Ek:RG-10/1/2020-31004)
40 ıncı maddesinin otuz birinci fıkrasında belirtilen hükümlere,
uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2021 tarihine
kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2024 tarihine
kadar,

uygulanmaz.

(2) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü, 54 üncü maddesinin
birinci ve 58 inci maddesinin birinci fıkraları, D4 yetki belgesi
düzenlenen/düzenlenecekler için 31/12/2022 tarihine kadar
uygulanmaz.

(3) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin yedinci fıkrası; bu fıkranın yürürlüğe
girdiği tarihten önce düzenlenen yetki belgeleri için, yetki belgelerinin
ilk yenilendiği tarihten sonraki yetki belgesi yenileme işlemi sırasında
uygulanır.

Finansal
kiralamalı taşıtlar A1 ve D2 yetki belgelerine ilişkin geçiş hükümleri
(Değişik başlık:RG-15/11/2019-30949)

GEÇİCİ MADDE 3
– (1) 1/7/2009 tarihinden önce mülga 10/6/1985 tarihli ve 3226
sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, taşıt
belgelerine özmal olarak kaydedilir ve bu taşıtlar finansal kiralama
sözleşmesinin bitim tarihine kadar özmal taşıt olarak sayılmaya devam
edilir.

(2) Bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle mülga olan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin
geçici 1 inci maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında bulunan ve halen
geçerliliği devam eden, tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunmak üzere
düzenlenmiş A1 yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin geçerlilik
süresinin sonuna kadar tarifeli taşımacılık faaliyetlerine mevcut hat,
güzergah ve taşıt sayılarını aşmamak kaydıyla devam edebilirler. Bu durumda
olanların, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminde ise; durumlarını
bu Yönetmeliğe uygun hale getirmiş olmaları kaydıyla yetki belgeleri yenilenir.

(3) (Ek:RG-25/5/2018-30431)
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle mülga olan Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinin hükümlerine göre kamu kurumu sözleşmesi ibraz etmeden,
otomobille tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere
adlarına A1 yetki belgesi düzenlenmiş yetki belgesi sahiplerinin, yetki
belgesi yenileme veya taşıt ilave işlemleri sırasında, taşınacak yolcu
bakımından arz/talep dengesi ile kullanılacak güzergah ve
kalkış/varış noktaları ile o ildeki mevcut diğer taşımacıların trafik bakımından
taşıma düzenini etkilemeyeceğine dair büyükşehir belediye sınırları
içerisinde ilgili UKOME’den, diğer yerlerde ise ilgili il trafik
komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sunmaları veya bu şekilde
düzenlenmiş geçerli bir kararın bulunması şarttır. Ancak, bu yetki belgesi
sahipleri, bu Yönetmelikte öngörülen şartlara göre düzenlenmiş bir kamu
kurum sözleşmesini Bakanlığa ibraz etmeleri ve bu şekilde faaliyetlerine
devam etmek istemeleri halinde, taleplerinin karşılandığı tarih itibariyle
bu Yönetmelikte öngörülen şartlara tabi olarak faaliyetlerine devam
etmeleri zorunludur.

(4) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
Daha önce tarifeli olarak A1 yetki belgesi düzenlenmiş (Değişik ibare:RG-10/1/2020-31004)
olanlardan; yetki belgesi iptal edilen veya aynı durumda olup yetki
belgesi iptal edilmemiş olan ancak tarifeli yetki belgesi tarifesiz yetki
belgesiyle değiştirilenlere, 31/12/2019 tarihine kadar
müracaat etmeleri halinde, (Değişik ibare:RG-10/1/2020-31004) 1/1/2024
tarihine kadar bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinin (4) numaralı alt bendindeki şart aranmaksızın tarifeli A1 yetki
belgesi düzenlenir.

(5) (Ek:RG-15/11/2019-30949)
Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce servis taşımacılığı
faaliyetinde bulunan D2 yetki belgesi sahipleri,
durumlarını 31/12/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun hale
getirmek zorundadır.

(6) (Ek:RG-10/1/2020-31004)
1/1/2024 tarihine kadar olmak üzere, 24 üncü maddenin ikinci
fıkrasının (m) bendinin;

a) (4) numaralı
alt bendi “Belgede kayıtlı özmal otobüs sayısının 1/4’ünden fazla
olmaması” şeklinde,

b) (5) numaralı
alt bendi “Kaydedilecek taşıt sayısının 5 adedi geçmemesi” şeklinde,

uygulanır.

(7) (Ek:RG-10/1/2020-31004)
24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde
ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (m) bendinin (2) numaralı alt bendinde
yer alan 2.900 cm3 motor hacminden az olmama şartı, 1/1/2024 tarihine
kadar olmak üzere 2.550 cm3 motor hacminden az olmama şeklinde
uygulanır.

(8) (Ek:RG-10/1/2020-31004)
24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde
yer alan taşıt yaş şartı, kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek
üzere A1 yetki belgesi alanların mevcut yetki belgesi eki taşıt
belgesinde bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı bulunan
taşıtlar için 8 olarak uygulanır.

Muafiyetli K1
ve K3 yetki belgelerine ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 4
– (1) Mülga Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, 25/2/2006 tarihine
kadar K1 veya K3 yetki belgesi almak üzere başvuran ve bu başvuruya
istinaden, 30/4/2007 tarihine kadar kendilerine yetki belgesi düzenlenen
gerçek kişilerden; bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen asgari
kapasite şartı, 40 ıncı maddesinin otuzdördüncü fıkrasında belirtilen orta
düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu belgeye
sahip kişileri istihdam etme şartı aranmaz. Ancak bu durumda olan yetki belgesi
sahiplerinin en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.

Sözleşme
fazlası olan taşıtlara ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 5 – (1)
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle L1, M1 ve N1 yetki
belgesi sahiplerinin, taşıt belgesinde 25 inci maddede belirlenmiş
sözleşmeli taşıt oranlarından daha fazla olan sözleşmeli taşıt sayısını (Değişik
ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) 2/1/2019 tarihine kadar
söz konusu maddeye uygun hale getirmeleri şarttır. Yetki belgesi
sahiplerinden bu yükümlülüklerini (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642
4.Mükerrer) 2/1/2019 tarihine kadar yerine getirmeyenlerin;
sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşıldığı cinsteki sözleşmeli taşıtları,
en son ilave edilmiş olandan başlanılarak eski tarihe doğru, oran sağlanıncaya
kadar Bakanlıkça taşıt belgesinden re’sen düşülür.

(2)
(Ek:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) (Değişik:RG-10/1/2020-31004)
Geçici 3 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında A1 yetki
belgesi alanlar ile 1/1/2019 tarihinden önce kamu kurumu
haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alanların,
yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilecek taşıtlarıyla ilgili
olarak, 1/1/2024 tarihine kadar uygulanmak üzere, 24 üncü maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinin;

a) (1) numaralı
alt bendindeki hükümler saklı kalmak üzere, taşıt kartı bitiş süresi en
fazla 1/1/2024 olarak düzenlenir.

b) (2) numaralı
alt bendinde belirlenen 10 adet otomobil şartı 20 adet olarak uygulanır.

c) (4) numaralı
alt bendinde belirlenen motor silindir hacmi şartına bakılmaz.

(3) (Ek:RG-10/1/2020-31004)
Kamu kurumu/kuruluşlarına hizmet vermek üzere düzenlenmiş olanlar hariç
tarifesiz olarak taşımacılık yapmak üzere A1 yetki belgesi
sahiplerinin, 15/11/2019 tarihinden sonra ve bu fıkranın yayımı tarihinden
önce tescil edilmiş olan 1.900 cm3 ve üzeri motor gücüne sahip
otomobilleri bu Yönetmelikle belirlenmiş muafiyetler, sınırlamalar ve
kısıtlamalar göz önünde bulundurularak 1/2/2020 tarihine kadar yetki
belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilir.

Yenileme
ücretinin alınmaması ve A2 yetki belgelerine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 6 – (1)
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle mülga olan Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında bulunan
ve ilk yenileme işleminde yetki belgesi yenileme ücreti tahsil edilmeyecek
olan yetki belgeleri için, ilk yenileme tarihinde yenileme ücreti alınmaz.
Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek
taşıtlar için geçerli taşıt kartı yenileme ücreti tahsil edilir.

(2) Bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir sınır kapısını
kullanan A2 yetki belgeli gerçek veya tüzel kişilerin sayısı 12’den fazla
ise, bu Yönetmelik hükümlerine göre A2 yetki belgeli gerçek veya tüzel
kişiler, yetki belgeleri iptal edilmediği veya yenileme hakkını
kaybetmediği müddetçe aynı kara sınır kapısını kullanmaya devam ederler.

Önceki ihlaller

GEÇİCİ MADDE 7
– (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşmiş
olan ihlallere ilişkin uyarma verilmez.

Taşıma işleri organizatörü yetki belgesi

GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)

(1) 6/7/2018 tarihli
ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü
Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren R türü yetki
belgeleriyle ilgili;

a) Yeni belge düzenlenmez.

b) Düzenlenmiş olanlar yenilenmez.

(2) Bu madde kapsamındaki faaliyetler Taşıma İşleri
Organizatörlüğü Yönetmeliğine göre değerlendirilir.

Takograf uygulamasına ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) (Mülga:RG-10/1/2020-31004)

Yürürlük

MADDE 81 – (1)
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 82 – (1)
(Değişik:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Bu
Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

__________________

(1)
Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde, diğer maddeleri yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

Eki için tıklayınız.

Yönetmeliğin
Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/1/2018

30295

Yönetmelikte Değişiklik
Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

25/5/2018

30431

2

31/12/2018

30642 4. Mükerrer

3

15/11/2019

30949

4

23/11/2019

30957

5

10/1/2020

31004